CY000FAM026 - ΛΙΜΝΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

Περιγραφή

Η Λίμνη Παραλιμνίου υπάγεται διοικητικά στην Επαρχία Αμμοχώστου. Το μεγαλύτερο μέρος της ανήκει στο Δήμο Παραλιμνίου (97,32%) ενώ μικρότερα ποσοστά στην Κοινότητα Σωτήρας (2,56%) και Δήμο Δερύνειας (0,12%). Έχει έκταση γύρω στα 2.730 δεκάρια και μέσο βάθος νερού 0,9 m. Όταν είναι πλήρης, έχει χωρητικότητα 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Η Λίμνη συνήθως είναι ξηρή τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της μεγάλης της έκτασης και το περιορισμένο βάθος νερού σε συνδυασμό με τις ψηλές εξατμίσεις (1). Πρόκειται για φυσική, αβαθή λίμνη σε εσωτερική πεδινή περιοχή που κατακλύζεται εποχιακά -και μετατρέπεται σε λίμνη και έλος- με την εμφάνιση εισροών από δύο εφήμερης ροής ποταμούς και έντονες βροχοπτώσεις. Η Λίμνη Παραλιμνίου οφείλει την ύπαρξη της στη μερική απόφραξη της αποστράγγισης από τη φυσική της έξοδο, από παλαιές αμμοθίνες. Η Λίμνη χαρακτηρίζεται κυρίως από υφάλμυρα ύδατα. Τα άλατα, πέραν αυτών που οφείλονται στην εξάτμιση, φαίνεται ότι προκύπτουν από πετρώματα του Σχηματισμού των Μαμμωνιών που βρίσκεται σε πολύ μικρά βάθη (1,2). Η Λίμνη Παραλιμνίου τροφοδοτείται κυρίως από τον ποταμό Βαθύ ο οποίος αποστραγγίζει το μεγαλύτερο μέρος της λεκάνης απορροής της (12km2), τον ποταμό Βουνί από την περιοχή της Σωτήρας, περιορισμένες εισροές από τη λεκάνη απορροής γύρω από τη λίμνη και την άμεση συμβολή της βροχής στην επιφάνεια της Λίμνης (3). Υπάρχουν αναφορές ότι η υποβάθμιση της Λίμνης ξεκίνησε με την δημιουργία αποστραγγιστικών έργων (2). Το 1893 κατασκευάστηκε σήραγγα/ λαγούμι για σκοπούς κένωσης της λίμνης και το 1963 κατασκευάστηκε ανοικτό κανάλι μεταφοράς νερού για τεχνητό εμπλουτισμό του υδροφορέα στη παραλιακή ζώνη του Παραλιμνίου που ένωνε τη Λίμνη – μέσω της σήραγγας- μέσω 32 μικρών εμπλουτιστικών φραγμάτων με την περιοχή Παναγιά. Σήμερα, περίπου τα μισά εμπλουτιστικά φράγματα είναι σε λειτουργική κατάσταση (1,2). Τα μεγαλύτερα από αυτά έχουν καταγραφεί στα πλαίσια αυτού του Έργου. Στο σημείο που το λαγούμι ενώνεται με το ανοικτό κανάλι υπάρχει θυρόφραγμα εκτροπής που μπορεί να εκτρέψει το νερό προς την θάλασσα, όπως γινόταν πριν την κατασκευή του καναλιού. Η ραγδαία τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή τα τελευταία 30 χρόνια οδήγησε στην δραματική αλλαγή της χρήσης γης με μείωση της άντλησης και του ενδιαφέροντος στη λειτουργία του συστήματος εμπλουτισμού από τη Λίμνη Παραλιμνίου το οποίο περιέπεσε σε υπολειτουργία και μειωμένη συντήρηση. Εντός της Λίμνης υπάρχει σειρά μικρών λιμνίων στα δυτικά και νοτιοδυτικά που είχαν σκαφθεί στο παρελθόν, πιθανόν για να εξυπηρετούν αρδευτικές ή κτηνοτροφικές ανάγκες (2). Τα λιμνία έχουν επικοινωνία με τον υδροφόρο ορίζοντα και κατακρατούν νερό, ακόμα και όταν ο κύριος όγκος της Λίμνης αποξηρανθεί το καλοκαίρι. Για το λόγο αυτό αποτελούν το βασικό ενδιαίτημα του κυπριακού νερόφιδου Natrix natrix cypriaca και όλων των ειδών που εξαρτώνται άμεσα από νερό (π.χ αμφίβια) (2). Η Λίμνη αποτελεί ένα από τους ελάχιστους φυσικούς υγρότοπους που βρίσκονται σε περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία και τον δεύτερο μεγαλύτερο, μετά τις Αλυκές Λάρνακας. Είναι περιοχή με μεγάλη χλωριδική σημασία, αφού η βλάστηση της -χαρακτηριστική αλμυρών ελών λιμνών και παρόχθιας βλάστησης- συντίθεται από αριθμό τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, που έχουν περιορισμένη εξάπλωση στη Κύπρο. Αυτοί είναι οι 1310- αλόφιλες-νιτρόφιλες φυτοκοινωνίες πρωτογενούς βλάστησης με Salicornia πουκαλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της Λίμνης, 1410- Μεσογειακά αλίπεδα, στις πιο υγρές θέσεις και 92D0- Νότια παρόχθια δάση- στοές και λόχμες, με κυρίαρχο το Tamarix tetragyna και βρίσκεται περιμετρικά των λιμνίων, καναλιών και ποταμών τροφοδοσίας. Κατά τόπους, η παρόχθια βλάστηση αναμιγνύεται με καλαμιώνες, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα της πτηνοπανίδας της περιοχής. Σημαντικά επίσης είδη φυτών που καταγράφηκαν είναι τα σπάνια Crypsis aculeata και Crypsis factorovskyi που περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου ως ευπαθή και το ενδημικό Onopordum cyprium (3,4). Η περιοχή έχει επίσης μεγάλο ορνιθολογικό ενδιαφέρον. Είναι μια από τις πέντε πιο σημαντικές περιοχές στο νησί για την αναπαραγωγή της Πελλοκατερίνας Vanellus spinosus και κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική για την αναπαραγωγή ακόμα τουλάχιστον δύο σημαντικών ειδών, του Καλαμοκαννά Himantopus himantopus και της Τρασιηλούδα Calandrella brachydactyla (2). Στην περιοχή απαντούν συνολικά 103 είδη πουλιών από τα οποία 35 ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ με 13 από αυτά να αναπαράγονται στη Λίμνη και 14 να διαχειμάζουν εκεί. Η Λίμνη επίσης αποτελεί σημαντικό σταθμό για τα είδη που μεταναστεύουν προς βορρά την άνοιξη, αφού είναι ο πρώτος υγρότοπος που συναντούν μόλις φτάσουν πάνω από τη Κύπρο και ένα από τα τελευταία σημεία ανάπαυσης πριν ξεκινήσουν για το νότο το Φθινόπωρο (3). Η λίμνη έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ενδημικό Κυπριακό νερόφιδο Natrix natrix cypriaca επειδή είναι από τις ελάχιστες περιοχές της Κύπρου όπου έχει καταγραφεί βιώσιμος πληθυσμός. Επίσης στη λίμνη έχει καταγραφεί και η νυχτερίδα ρινόλοφος (Rhinolophus hipposideros). Και τα δύο είδη είναι είδη Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (Παράρτημα ΙΙ της Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Στην περιοχή έχουν επίσης καταγραφεί ακόμη 3 είδη χειρόπτερων, 6 είδη σαύρας, 4 είδη φιδιών και 1 είδος αμφιβίου που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV της Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και άλλα ενδημικά taxa (4 είδη θαλαστικών και 7 είδη ερπετών) (3,4). Μετά το 1974 η περιοχή γύρω από τη λίμνη αστικοποιήθηκε ραγδαία, με έντονη οικιστική ανάπτυξη. Το μεγαλύτερο μέρος της Λίμνης Παραλιμνίου αποτελείται από ιδιωτικές εκτάσεις ενώ η κρατική γη (μερράς) περιορίζεται σε ορισμένα μόνο τεμάχια (1). Ο αστικός ιστός σήμερα τείνει να περικυκλώσει την λιμναία έκταση. Ένα κομμάτι της Λίμνη Παραλιμνίου στο Βόρειο μέρος έχει ήδη κτιστεί ενώ έχει εκδοθεί πολεοδομική άδεια για διαχωρισμό οικοπέδων στο υπόλοιπο μέρος βόρεια της Λίμνης. Η ένταξη της περιοχής στο Δίκτυο Natura 2000 τόσο ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα πουλιά όσο και ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) εξαίρεσε αυτή την φυσική περιοχή, από τα όρια προστασίας (2). Οι ανθρωπογενείς πιέσεις στον χώρο είναι πολύ μεγάλες. Οι κυριότερες είναι οι εκτεταμένες επιχωματώσεις και αυθαίρετες απορρίψεις σκουπιδιών, η άναρχη χρήση και μετακίνηση εντός του υποβαθμισμένου υγρότοπου, η παρουσία σκοπευτήρίου ακριβώς δίπλα από τη Λίμνη, το παράνομο κυνήγι, διελεύσεις τροχοφόρων, πολλά κατοικίδια ζώα που εξασκούν θηρευτική πίεση σε πτηνά και ερπετά στον υγρότοπο, ενδεχόμενη χρήση δηλητηρίων για αντιμετώπιση των κουνουπιών ή διαρροή εντομοκτόνων και παρασιτοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις παρακείμενες καλλιέργειες, άντληση νερού από τα λιμνία που οδηγεί σε πρόωρη αποξήρανσή τους και ενδεχόμενη αναρρόφηση και θανάτωση νερόφιδων και άλλων ειδών, μη αειφορική διαχείριση υδάτινων πόρων, εισαγωγή ξενικών ειδών (κυπρίνος, κουνουπόψαρο). Οι πολλαπλές οχλούσες ανθρωπογενείς δραστηριότητες αθροίζονται και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση (2, 3). Η υδρολογική κατάσταση της λίμνης είναι πολύ υποβαθμισμένη σε σχέση με τις φυσικές συνθήκες αναφοράς (δηλ. πριν τη δεκαετία του 1930). Τους θερινούς μήνες παραμένει ελάχιστο επιφανειακό νερό στη λίμνη και αυτό περιορίζεται στα λιμνία και μερικές τάφρους κατά την άνοιξη και της αρχή της θερινής περιόδου. Η περιοχή που καταλαμβάνει το νερό στα λιμνία καλύπτει μόλις μερικές εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί έκταση που θα καλύπτει τουλάχιστον 10 εκτάρια για να συντηρηθούν υγροτοπικά ενδιαιτήματα και αναπαραγόμενα πουλιά κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι (2). Η Λίμνη Παραλιμνίου εμπίπτει στην ομώνυμη περιοχή προστασίας της φύσης Natura 2000, τόσο ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας, όσο και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά με τον Κωδικό CY 3000008 (4). Ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας κηρύχτηκε στις 30.3.2012 και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας στις 13.3.2009. Στις 15 Μαρτίου 2012 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Κυπριακή Δημοκρατία για την Λίμνη Παραλιμνίου γιατί (α) δεν είχε μέχρι τότε κηρύξει την Περιοχή ως Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (β) ανέχετο δραστηριότητες που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τα οικολογικά χαρακτηριστικά της λίμνης Παραλιμνίου και δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα προστασίας για να διαφυλαχθεί ο πληθυσμός του είδους Natrix natrix cypriaca (νερόφιδο της Κύπρου), το οποίο αποτελεί το οικολογικό ενδιαφέρον της λίμνης αυτής και του φράγματος Ξυλιάτου, και (γ) παρέλειψε να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να εγκαθιδρυθεί και να εφαρμοστεί ένα καθεστώς αυστηρής προστασίας του είδους αυτού. Η Λίμνη έχει επίσης αναγνωριστεί από τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (5). Μέρος της Λίμνης βρίσκεται σε Προσωρινά απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού (6). Στην Λίμνη Παραλιμνίου έγιναν πρόσφατα κάποιες δράσεις προστασίας και διατήρησης στα πλαίσια του Προγράμματος ICOSTACY, με πλήρη τίτλο «Βελτιώνοντας την κατάσταση διατήρησης των ειδών πανίδας στην Κύπρο: Από την αποκατάσταση των μικροενδιαιτημάτων των ειδών έως τη συνεκτικότητα του οικολογικού τοπίου» Συγκεκριμένα Δημιουργήθηκαν νέα λιμνία, με σκοπό τη διασπορά του νερόφιδου εντός της ΕΖΔ. Συγκεκριμένα, έχουν δημιουργηθεί δύο νέα λιμνία και έγινε εκσκαφή καναλιών, τα οποία ενώνουν τα υφιστάμενα κανάλια και λιμνία με τα νέα λιμνία, δημιουργώντας έτσι διαδρόμους επικοινωνίας μεταξύ τους που θα επιτρέπουν την ελεύθερη διέλευση και διαβίωση του νερόφιδου εντός της ΕΖΔ και κατά τη ξηρή περίοδο. Περισσότερες πληροφορίες για το ICOSTACY και τις δράσεις του, μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.moa.gov.cy/moa/icostacy/icostacy.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument Περίοδος αναφοράς πρωτογενών δεδομένων: 06/2015 Απογραφείς: Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, Δ. Ζαβρού (1) Ι.Α.CO Ltd 1 Environmental & Water Consultants (2013). Μελέτη υδρολογικών και υδραυλικών συνθηκών λειτουργίας του υγροτοπικού συστήματος τηςπεριοχής του Δικτύου Natura 2000 «Λίμνη Παραλιμνίου» και εκτίμηση της υδροπεριόδου. Τμήμα ΠεριβάλλοντοςΥπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (2) Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (2011). Εφαρμογή των Άρθρων 11, 13 και 15 της Οδηγίας Πλαίσιο Περί Υδάτων (2000/60/ΕΚ) στην Κύπρο. Παράρτημα ΙΙ- Αναλυτικό Πρόγραμμα Μέτρων. (3) Έλενα Χατζηχαραλάμπους (συντονίστρια έκδοσης), 2011. Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής CY3000008 «Λίμνη Παραλιμνίου». Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων- Υγροτόπων. Τμήμα Περιβάλλοντος. Θέρμη. 151 σελ+ Παράρτημα+13 Χάρτες. (4) BioCYPRUS (2009). Electronic database. Department of Environment. Ministry of Agriculture Natural Resources and Environment. (5) Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. (6) Δεδομένα Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας (Πρόσβαση 06/2015). Βιβλιογραφική Παραπομπή στο Υγροτόπιο Κύπρου: Παπαθεοδούλου Α., Σεργίδης Λ., Μιχαήλ Κ., Emirzade Τ., Βίκτωρα Μ., Αναστάση Α. 2015 – (συνεχής ενημέρωση): Υγροτόπιο Κύπρου- Απογραφή των Κυπριακών Υγροτόπων. Δημοσιεύεται στο http://www.cypruswetlands.org, πρόσβαση [ημερομηνία].

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Εσωτερικός
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 0.00000 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: -  
Αλατότητα νερού: Υφάλμυρο
Είσοδος γλυκού νερού: Λεκάνη απορροής (από κατακρημνίσματα)
Επιφανειακή έξοδος νερού Δεν υπάρχει εμφανές σημείο εξόδου του νερού
Γεωγραφική πληροφορία
Επαρχία: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Δήμος/Κοινότητα: ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Γεωγραφικό μήκος: 0.000000 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 0.000000 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 3- Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο μερικώς διαταραγμένο (10-50% απείραχτο)
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
R- Λίμνες και πλημμυρογενή πεδιάδες αλμυρού/υφάλμυρου και γλυκού νερού > 95
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Ιδιωτικό
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Πολεοδομικό καθεστώς Άλλο Δα1 77
Πολεοδομικό καθεστώς Άλλο Ζ1 2
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας Οικοσυστημικές Υπηρεσία Κλίμακα Οφέλους (%) Σημαντικότητα
Πολιτισμικές υπηρεσίες Πολιτιστική κληρονομιά
Ρυθμιστικές υπηρεσίες Ρύθμιση πλημμυρικών φαινομένων
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Κύκλος θρεπτικών
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Παροχή ενδιαιτημάτων
Πολιτισμικές υπηρεσίες Τουρισμός και αναψυχή
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
010 = Διατήρηση οικότοπων
230 = Κυνήγι
243 = λαθροθηρία, χρήση παγίδων και δηλητηρίων
420 = Απορρίψεις απορριμμάτων / αδρανών
423 = απόρριψη αδρανών υλικών (μπάζα)
530 = Βελτιωμένη πρόσβαση στην περιοχή
620 = Υπαίθριες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής
701 = ρύπανση νερού
703 = ρύπανση εδάφους
800 = Επιχωματώσεις, διαμορφώσεις, αποστραγγίσεις
830 = Δημιουργία καναλιών
853 = διαχείριση της στάθμης του νερού
954 = εισβολή ξενικών ειδών
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
010 = Διατήρηση οικότοπων
100 = Καλλιέργειες Μεσαία
230 = Κυνήγι
243 = λαθροθηρία, χρήση παγίδων και δηλητηρίων
400 = Αστικοποιημένες περιοχές, δόμηση Μεγάλη
609 = άλλες μορφές εγκαταστάσεων άθλησης / αναψυχής
853 = διαχείριση της στάθμης του νερού
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
1310 Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών 76 - 95
1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) < 5
92D0 Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae) < 5
CY02 Καλαμώνες και κοινότητες υψηλών βούρλων (Phragmition australis, Scirpion maritimi)
CY09 Κοινότητες αγκαθιών (Artemisietea vulgaris)
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Acacia sp. Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Alopecurus utriculatus Tσιντίδης Τ., Xριστοδούλου Σ. Χ, Δελη...
Arthrocnemum macrostachyum Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Arundo donax Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Cressa cretica Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Crithopsis delileana Tσιντίδης Τ., Xριστοδούλου Σ. Χ, Δελη...
Crypsis aculeata Παρόν Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Crypsis factorovskyi Παρόν Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Cynodon dactylon Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Echinochloa crusgalli Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Eucalyptus sp. Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Halopeplis amplexicaulis Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Hordeum murinum Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Juncus subulatus Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Mesembryanthemum nodiflorum Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Onopordum cyprium Παρόν Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Parapholis incurva Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Phragmites australis Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Salicornia europea Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Spergularia marina Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Suaeda vera Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Symphyotrichum squamatum ≡Aster squamatus Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Tamarix sp.
Tamarix tetragyna Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Xanthium strumarium Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Πανίδα
Θηλαστικά Παρουσία στον υγρότοπο
Αναφορές
Crocidura suaveolens cypria = Crocidura russula cy
Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Hemiechinus auritus dorotheae (Spitzenberger, 197
Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Lepus capensis cyprius
Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)
Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...

Ερπετά

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Ablepharus budaki (Göçmen, Kumlutas & Tosunoglu, 1996)
Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Acanthodactylus schreiberi schreiberi
Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Chalcides ocellatus (Forsskål, 1775)
Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Chamaeleo chamaeleon (Linnaeus, 1758)
Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Dolichophis jugularis (Linnaeus, 1758)
Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758)
Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Hemorrhois nummifer (Reuss, 1834)
Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Macrovipera lebetina (Linnaeus, 1758)
Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Malpolon insignitus (Hermann, 1804)
Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Mediodactylus kotschyi fitzingeri (Steindachner, 1870)
Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Natrix natrix cypriaca (Linnaeus, 1758)
Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Ophisops elegans schlueteri (Ménétriés, 1832)
Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Phoenicolacerta troodica (Gray 1838)
Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Stellagama stellio cypriaca (Linnaeus, 1758)
Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...

Αμφίβια

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Hyla savignyi (Audouin, 1827)
Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Pelophylax bedriagae (Pallas 1771)
Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...
Βufotes viridis (Laurenti, 1768)
Biocyprus (2009). Ηλεκτρονική Βάση Δε...

Ασπόνδυλα

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Lestes macrostigma
De Knijf G., Demolder H. (2013).

Πτηνά

Αριθμός ατόμων

Φώλιασμα

Αναφορές
Buteo buteo (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Circus aeruginosus (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1770) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Circus pygargus (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Milvus migrans (Boddaert, 1783) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Caprimulgus europaeus (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Burhinus oedicnemus (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Charadrius alexandrinus (L., 1758) 1-10 Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Charadrius leschenaultii (Lesson, 1826) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Chlidonias niger (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Glareola pratincola (L., 1766) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Himantopus himantopus (L., 1758) 1-10 Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Himantopus himantopus (L., 1758) Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Larus genei Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Larus minutus Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Numenius arquata (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Philomachus pugnax (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Sterna albifrons (Pallas, 1764) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Sterna hirundo (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Sterna nilotica Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Tringa erythropus (Pallas, 1764) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Tringa glareola (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Tringa totanus (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Vanellus spinosus (Linnaeus, 1758) 1-10 Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Ardea alba (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Ardea cinerea (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Ardea purpurea (L., 1766) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Botaurus stellaris (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Bubulcus ibis (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Ciconia ciconia (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Ciconia nigra (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Egretta garzetta (L., 1766) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Ixobrychus minutus (L., 1766) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Nycticorax nycticorax (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Platalea leucorodia (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Plegadis falcinellus (L., 1766) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Alcedo atthis (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Coracias garrulus (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Falco eleonorae (Géné, 1839) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Falco naumanni (Fleischer, 1818) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Falco subbuteo (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Falco vespertinus (L., 1766) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Francolinus francolinus (L., 1766) 10-100 Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Crex crex (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Grus grus (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Grus virgo (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Porzana parva (Scopoli, 1769) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Porzana porzana (L., 1766) Δεν φωλιάζει
Porzana pusilla (Pallas, 1776) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Acrocephalus melanopogon (Temminck, 1823) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Anthus campestris (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Emberiza caesia (Cretzschmar, 1827) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Emberiza hortulana (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Ficedula albicollis (Temminck, 1815) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Galerida cristata (L., 1758) Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Lanius collurio (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Lanius minor (J.F. Gmelin, 1788) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Lanius nubicus (H.C. Lichtenstein, 1823) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Lullula arborea (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Luscinia svecica (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Melanocorypha calandra (L., 1766) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Oenanthe cypriaca (Martin Van, 1982) Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Sylvia conspicillata (Temminck, 1820) Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Pelecanus onocrotalus (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Phoenicopterus roseus Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Asio flammeus (Pontopiddan, 1763) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...

Biocyprus (2009). Electronic Database

De Knijf G., Demolder H. (2013). Early spring observations of Odonata from Cyprus. Libellula 32 (1/2): 59-74.

Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus.

Tσιντίδης Τ., Xριστοδούλου Σ. Χ, Δεληπέτρου Π., Γεωργίου Κ. (2007). Το κόκκινο βιβλίο της χλωρίδας της Κύπρου. Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου. Λευκωσία.

Φωτογραφίες