CY000FAM027 - ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ - ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

Περιγραφή

Η Δεξαμενή Ανακυκλωμένου Νερού της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Αγίας Νάπας - Παραλιμνίου βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Παραλιμνίου, σε απόσταση 4.07 χμ βορειοανατολικά της Αγίας Νάπας που είναι ο πλησιέστερος οικισμός. Η Μονάδα Επεξεργασίας Αγίας Νάπας - Παραλιμνίου είναι δυναμικότητας 73,000 και 52,000 ισοδύναμου πληθυσμού για τις δύο φάσεις του Έργου. Παράγουν κατά μέσο όρο ετησίως 2,2 εκατ. m³ περίπου ανακυκλωμένο νερό. Το σύνολο των ποσοτήτων αυτών διατίθεται στην άρδευση. Οι αρδεύσεις αφορούν κυρίως εσπεριδοειδή, ελαιόδεντρα, πατάτες, χώρους πρασίνου και γήπεδα ποδοσφαίρου (1,2,3). Το νερό αποθηκεύεται σε δεξαμενές, οι οποίες χαρτογραφήθηκαν ως ένα πολύγωνο. Η βιολογική αξία τους είναι ουδέτερη. Η βλάστηση που απαντάται περιμετρικά, περιλαμβάνει κυρίως ξενικά είδη όπως Acacia sp. Όσο αφορά την πανίδα στον υγρότοπο καταγράφηκε ένας γκρίζος ερωδιός την ημέρα της επίσκεψης. Το ανακυκλωμένο νερό είναι ένας πόρος στον οποίο έχει δοθεί αυξημένη προσοχή τα τελευταία χρόνια. Η σημασία του πόρου αυτού με τον οποίο αξιοποιούνται ουσιαστικά ποσότητες νερού οι οποίες διαφορετικά θα χάνονταν από το υδατικό ισοζύγιο είναι ιδιαίτερα μεγάλη. H παροχή ανακυκλωμένου νερού για άρδευση μέσω των Κυβερνητικών Υδατικών έργων ξεκίνησε το 1998, με μικρή ποσότητα της τάξης των 1,3 εκατ. m³. Σήμερα φθάνει τα 12 εκατ. m³ για άρδευση και τα 2,5 εκατ. m³ για εμπλουτισμό. Θα πρέπει όμως να αναμένεται αλματώδης αύξηση στις διαθέσιμες ποσότητες στο μέλλον (1,2,3). Οι δεξαμενές εμπίπτουν σε Κρατικό Δάσος (4) και Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (5). Περίοδος αναφοράς πρωτογενών δεδομένων: 26/01/2015 Απογραφείς: Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, Ρ. Ματζίπας (1) Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (2011). Εφαρμογή των Άρθρων 11, 13 και 15 της Οδηγίας Πλαίσιο Περί Υδάτων (2000/60/ΕΚ) στην Κύπρο. Παράρτημα ΙΙI- Αναλυτικό Πρόγραμμα Μέτρων. (2) Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (2011). Εφαρμογή των Άρθρων 11, 13 και 15 της Οδηγίας Πλαίσιο Περί Υδάτων (2000/60/ΕΚ) στην Κύπρο. Παράρτημα ΙΙ- Αναλυτικό Πρόγραμμα Μέτρων. (3) Papaiacovou I., Papatheodoulou A. (2013) Integration of water reuse for the sustainable management of water resources in Cyprus in Milestones of Water Reuse: The Best Success Stories ed. Lazarova V.,Asano T.,Bahri A.,Anderso J. (4) Δεδομένα Τμήματος Δασών (Πρόσβαση 06/2015) (5) Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. Βιβλιογραφική Παραπομπή στο Υγροτόπιο Κύπρου: Παπαθεοδούλου Α., Σεργίδης Λ., Μιχαήλ Κ., Emirzade Τ., Βίκτωρα Μ.,Αναστάση Α. 2015 – (συνεχής ενημέρωση): Υγροτόπιο Κύπρου- Απογραφή των Κυπριακών Υγροτόπων. Δημοσιεύεταιστο http://www.cypruswetlands.org, πρόσβαση [ημερομηνία].

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Εσωτερικός
Έκταση υγρότοπου: 4.16563 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: -  
Αλατότητα νερού: Γλυκό
Είσοδος γλυκού νερού: Άλλο
Επιφανειακή έξοδος νερού Έξοδος ελεγχόμενη από αγωγό
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): > 95
Υδροπερίοδος: Μόνιμη
Γεωγραφική πληροφορία
Επαρχία: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Δήμος/Κοινότητα: ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Γεωγραφικό μήκος: 34.043070 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 34.996730 Βοράς
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
2 -- Λιμνούλες αγροκτημάτων για άρδευση φυτών και εξασφάλιση νερού σε ζώα καθώς και μικρές δεξαμενές (< 80 στρέμματα) > 95
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Δασική Προστασία Κρατικό Δάσος 100
Πολεοδομικό καθεστώς Άλλο Δα1 100
Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά
Κωδικός ΣΠΠ Ονομασία περιοχής Κάλυψη (%) Αναφορές
12010 Κάβο Γκρέκο 100
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας Οικοσυστημικές Υπηρεσία Κλίμακα Οφέλους (%) Σημαντικότητα
Προμηθευτικές υπηρεσίες Γλυκό νερό
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Παροχή ενδιαιτημάτων
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
090 = Άλλες δραστηριότητες διατήρησης Μεγάλη
530 = Βελτιωμένη πρόσβαση στην περιοχή Μικρή
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
105 = εκτατικές καλλιέργειες Μικρή
107 = δενδρώδεις καλλιέργειες Μικρή
230 = Κυνήγι Μεγάλη
410 = Βιομηχανικές / Εμπορικές περιοχές Μεγάλη
430 = Αγροτικές (γεωργικές) κατασκευές Μικρή
530 = Βελτιωμένη πρόσβαση στην περιοχή Μεγάλη
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Ξενικά Είδη
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Acacia sp. Παρόν Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σερ...
Πανίδα

Πτηνά

Αριθμός ατόμων

Φώλιασμα

Αναφορές
Ardea cinerea (L., 1758) 1-10 Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σερ...

Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus.

I. Papaiacovou, Papatheodoulou A.Integration of wastewater reuse for the sustainable management of water resources in Cyprus (Book Chapter) in Milestones in Water Reuse: The Best Success Stories Ed. V. Lazarova, T. Asano, A. Bahri, J. Anderson 2013: 75-82.

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (2011). Εφαρμογή των Άρθρων 11, 13 και 15 της Οδηγίας Πλαίσιο Περί Υδάτων (2000/60/ΕΚ) στην Κύπρο. Παράρτημα ΙΙI- Αναλυτικό Πρόγραμμα Μέτρων.

Δεδομένα Τμήματος Δασών (Πρόσβαση 06/2015).

Φωτογραφίες