CY000FAM029 - ΦΡΑΓΜΑ ΑΦΤΕΛΛΩΤΟΥ

Περιγραφή

Ο όρος Ποτάμιο Εμπλουτιστικό Φράγμα Ανάσχεσης (ΠΕΦΑ) περιγράφει μικρά φράγματα (δήμματα) που κατασκευάστηκαν σε ποτάμια για περιοδική κατακράτηση των ρεόντων υδάτων, για σκοπούς εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων και/ή μείωση πλημμυρικών φαινομένων. Συχνά κατασκευάζονται με τη χρήση συρματοκιβωτίων με πέτρες (gabion) κάθετα στη ροή του ποταμού. Το ΠΕΦΑ του Αφτελλωτού FAM029 βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Αγίας Νάπας, σε απόσταση 3,84 km ανατολικά του κέντρου της κοινότητας. Δεν βρέθηκε σχετική βιβλιογραφία για τον συγκεκριμένο υγρότοπο. Παρολαυτά σε προσωπική επικοινωνία με άτομα της περιοχής, αναφέρθηκε, ότι πρόκειται για υγρότοπο που πλέον τροφοδοτείται με ανακυκλωμένο νερό από τη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων Αγίας Νάπας- Παραλιμνίου, που βρίσκεται ανάντι. Το νερό πιθανόν να χρησιμοποιείται για άρδευση ή εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα. Η βλάστηση περιλαμβάνει θαμνώδη και δενδρώδη είδη όπως Cupressus sempervirens, Ceratonia siliqua, Tamarix sp., καλάμια Arundo donax και Phragmites australis, ενώ έχουν φυτευτεί και άλλα ξενικά είδη όπως Acacia sp. και Eucalyptus sp. Όσο αφορά την πανίδα, στον υγρότοπο απαντώνται και τα τρία είδη αμφιβίων( Hyla savignyi, Pelophylax bedriagae , Βufotes viridis), παρατηρήθηκαν κουνουπόψαρα Gambusia affinis, και διάφορα πουλιά των ειδών Buteo rufinus, Alcedo atthis, Carduelis carduelis, Cettia cetti, Sylvia atricapilla, Turdus philomelos. Το ΠΕΦΑ εμπίπτει στην περιοχή προστασίας της Φύσης Natura 2000 «Κάβο Γκρέκο CY3000005» (1) και στην αντίστοιχη Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (2). Μέρος του ΠΕΦΑ βρίσκεται εντός Κρατικού Δάσους (3) και σε Προσωρινά Απαγορευμένη Περιοχή Κυνηγιού (4). Περίοδος αναφοράς πρωτογενών δεδομένων: 26/01/2015 Απογραφείς: Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, Ρ. Μάτζιπας (1)BioCYPRUS (2009). Electronic database. Department of Environment. Ministry of Agriculture Natural Resources and Environment. (2)Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. (3)Δεδομένα Τμήματος Δασών (Πρόσβαση 06/2015). (4)Δεδομένα Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας (Πρόσβαση 06/2015). Βιβλιογραφική Παραπομπή στο Υγροτόπιο Κύπρου: Παπαθεοδούλου Α., Σεργίδης Λ., Μιχαήλ Κ., Emirzade Τ., Βίκτωρα Μ., Αναστάση Α. 2015 – (συνεχής ενημέρωση): Υγροτόπιο Κύπρου- Απογραφή των Κυπριακών Υγροτόπων. Δημοσιεύεται στο http://www.cypruswetlands.org, πρόσβαση [ημερομηνία].

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Εσωτερικός
Τύπος υγρότοπου: Τεχνητός
Έκταση υγρότοπου: 3.66948 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: -  
Αλατότητα νερού: Γλυκό
Είσοδος γλυκού νερού: Χείμαρρος / Ρύακας
Επιφανειακή έξοδος νερού Έξοδος από παρυφές λίμνης, ή ανεμπόδιστη έξοδος από ποτάμι
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): 76 - 95
Υδροπερίοδος: Εποχική
Γεωγραφική πληροφορία
Επαρχία: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Δήμος/Κοινότητα: ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
Γεωγραφικό μήκος: 34.038780 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 34.980340 Βοράς
Βιολογική σημασία
Βιολογική σημασία: Μεσαία
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
2 -- Λιμνούλες αγροκτημάτων για άρδευση φυτών και εξασφάλιση νερού σε ζώα καθώς και μικρές δεξαμενές (< 80 στρέμματα) > 95
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Δασική Προστασία Κρατικό Δάσος 4
Απαγορευμένη Περιοχή Κυνηγιού Προσωρινή 80
Πολεοδομικό καθεστώς Άλλο Δα1 80
Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά
Κωδικός ΣΠΠ Ονομασία περιοχής Κάλυψη (%) Αναφορές
12010 Κάβο Γκρέκο 5
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας Οικοσυστημικές Υπηρεσία Κλίμακα Οφέλους (%) Σημαντικότητα
Προμηθευτικές υπηρεσίες Γλυκό νερό
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Παροχή ενδιαιτημάτων
Ρυθμιστικές υπηρεσίες Ρύθμιση υδάτων
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
162 = δεντροφύτευση Μεγάλη
230 = Κυνήγι Μεγάλη
243 = λαθροθηρία, χρήση παγίδων και δηλητηρίων Μεγάλη
424 = απόρριψη άλλου τύπου αποβλήτων Μικρή
530 = Βελτιωμένη πρόσβαση στην περιοχή Μικρή
954 = εισβολή ξενικών ειδών Μεγάλη
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
105 = εκτατικές καλλιέργειες Μεγάλη
162 = δεντροφύτευση Μεγάλη
190 = Άλλες αγροτικές και δασοκομικές δραστηριότητες Μεσαία
230 = Κυνήγι Μεγάλη
240 = Συλλογή / Αφαίρεση ζώων Μεγάλη
403 = διασκορπισμένες κατοικίες Μικρή
410 = Βιομηχανικές / Εμπορικές περιοχές Μεγάλη
420 = Απορρίψεις απορριμμάτων / αδρανών Μικρή
502 = οδικό δίκτυο Μεσαία
530 = Βελτιωμένη πρόσβαση στην περιοχή Μεσαία
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
VCX = Εισαγωγή ξενικών ειδών Μεγάλη
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Θαμνώδης / Δενδρώδης < 5
Ξενικά Είδη 76 - 95
Υγρολιβαδική < 5
Υπερυδατική < 5
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Acacia sp. Κυρίαρχο Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σερ...
Arundo donax Παρόν Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σερ...
Carex sp. Παρόν Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σερ...
Ceratonia siliqua Παρόν Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σερ...
Cupressus sempervirens Παρόν Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σερ...
Eucalyptus sp. Παρόν Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σερ...
Juncus sp. Παρόν Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σερ...
Lycium sp. Παρόν Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σερ...
Phragmites australis Παρόν Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σερ...
Sarcopoterium spinosum Παρόν Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σερ...
Tamarix sp. Παρόν Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σερ...
Ziziphus lotus Παρόν Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σερ...
Πανίδα

Αμφίβια

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Hyla savignyi (Audouin, 1827)
Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σερ...
Pelophylax bedriagae (Pallas 1771)
Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σερ...
Βufotes viridis (Laurenti, 1768)
Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σερ...

Ψάρια

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Gambusia affinis (S. F. Baird & Girard, 1853)

Πτηνά

Αριθμός ατόμων

Φώλιασμα

Αναφορές
Buteo rufinus (Cretzschmar, 1829) Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σερ...
Alcedo atthis (L., 1758) Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σερ...
Carduelis carduelis (L., 1758) 1-10 Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σερ...
Cettia cetti (Temminck, 1820) 1-10 Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σερ...
Sylvia atricapilla (L., 1758) Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σερ...
Turdus philomelos (C.L.Brehm, 1831) 1-10 Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σερ...

Biocyprus (2009). Electronic Database

Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus.

Δεδομένα Τμήματος Δασών (Πρόσβαση 06/2015).

Δεδομένα Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας (Πρόσβαση 06/2015).

Φωτογραφίες