CY000FAM031 - ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΑΧΝΑΣ

Περιγραφή

Ο υδατοφράκτης Άχνας FAM031 βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Άχνας, σε απόσταση 2.28km ανατολικά από το κέντρο της κοινότητας. Κατασκευάστηκε στη κοίτη του ποταμού Αμμοχώστου το 1987, με ύψωση φράγματος 16 m. Έχει χωρητικότητα 6,800,000 m3 και αποστραγγίζει λεκάνη έκτασης 40,3 km2 (1,2). Πρόκειται για χαμηλό ταμιευτήρα, εντός κοίτης πεδινού ποταμού εφήμερης ροής (3). H μελέτη για την κατασκευή του εκπονήθηκε από τον Sir William Halcrow και οι εργασίες εκτελέστηκαν από την εταιρεία Ιacovou Bros (1). Είναι ο μεγαλύτερος εμπλουτιστικός υδατοφράκτης στη Κύπρο. Κατασκευάστηκε για σκοπούς εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφορέα, σε ρηχή λεκάνη απορροής, με μειωμένη βροχόπτωση. Με βάση την κατηγοριοποίηση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), ανήκει στα «Μεγάλα Φράγματα» και έχει ενταχθεί στον κατάλογο της Διεθνούς Ένωσης Μεγάλων Φραγμάτων. Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην «Αρχειοθήκη» του Υγροτοπίου και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (1). Είναι αποθηκευτικό υδατοφράκτη του Έργου του Νότιου Αγωγού, ο οποίος αποτελεί και την κύρια πηγή τροφοδότησης του με νερό (4). Ο υδατοφράκτης Άχνας ξεχωρίζει διότι βρίσκεται σε ένα ομαλό ανοιχτό τοπίο με ανάγλυφο που δημιουργεί αξιόλογες υγροτοπικές διαπλάσεις (σπάνιο στους ταμιευτήρες της Κύπρου) (2,3). Η βιολογική αξία του υδατοφράκτη είναι μεγάλη. Εμπίπτει στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας του δικτύου Natura 2000 «Φράγμα Άχνας» (5) και στην αντίστοιχη Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (6). Το Διαχειριστικό Σχέδιο της περιοχής βρίσκεται υπό ετοιμασία. Αποτελεί τη σημαντικότερη φραγματική λίμνη για τα υδρόβια πουλιά στην Κύπρο. Σημαντικά υγροτοπικά ενδιαιτήματα δημιουργούνται ανάντη του φράγματος, μέσα στην λεκάνη κατάκλισης λόγω του ήπιου ανάγλυφου και της πεδινής τοπογραφίας (3). Είναι ανάμεσα στις πέντε πιο σημαντικότερες περιοχές στο νησί για την αναπαραγωγή της Πελλοκατερίνας (Vanellus spinosus) και του Καλαμοκαννάς (Himantopus himantopus) – ειδών του Παραρτήματος Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Πουλιά (2009/147/ΕΕ). Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Προστασία της Φύσης (IUCN) η πελλοκατερίνα θεωρείται τρωτό είδος (Vulnerable) σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκτός των δύο ειδών καθορισμού, στον Υδατοφράκτη φωλιάζουν ακόμα τέσσερα άλλα είδη του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας για τα Πουλιά: Burhinus oedicnemus, Charadrius alexandrinus, Melanocorypha calandra και Oenanthe cypriaca. Επίσης αποτελεί σημαντικό μεταναστευτικό σταθμό και χώρο διαχείμασης για μεγάλο αριθμό μεταναστευτικών πουλιών (συνολικά 117 είδη) (5). Λόγω του μεγάλου αριθμού και της ποικιλίας πουλιών που συγκεντρώνει, ο υδατοφράκτης, αποτελεί πόλο έλξης πτηνοπαρατηρητών. Περισσότερες πληροφορίες και δεδομένα για την περιοχή του δικτύου Natura 2000 βρίσκονται στο διαδικτυακό χώρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Natura 2000 viewer (http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=CY3000007#4 Πρόσβαση 08/15). Στη πανίδα του υγροτόπου απαντώνται και πολλά είδη ψαριών όπως τα Cyprinus carpio, Gambusia affinis , Ictalurus punctatus, Lepomis gibbosus, Micropterus salmoides, Oreochromis sp., Procambarus clarkia, Rutilus rutilus (7). Η βλάστηση του υγρότοπου περιλαμβάνει ξενικά είδη όπως οι ευκάλυπτοι και οι ακάκιες, αλλά και σημαντικές συστάδες με μέρικους Tamarix sp. και καλαμιώνες με Αrundo donax που παρέχουν θέσεις φωλεοποίησης και προστασίας σε μεγάλο αριθμό πουλιών. Στα ξηρότερα πρανή του φράγματος υπάρχει φρυγανική βλάστηση με θυμάρι Thymus capitatus, κόνυζο Ditrichia viscosa, αντρούκλιαστο Noaea mucronata, παλλούρα Zyzyphus lotus υγρολιβαδική βλάστηση με Juncus sp. και Spergularia marina κ.α. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η καταγραφή ειδών του κόκκινου βιβλίου της χλωρίδας της Κύπρου μεταξύ αυτών και εκπρόσωπου των λίγων υφυδατικών αγγειόσπερμων φυτών του νησιού του Najas marina subsp. armata. Επίσης είδη του Κόκκινου βιβλίου που εντοπίζονται στο Φράγμα της Άχνας είναι τα Phyla nodiflora και Verbena supina (8). Η στάθμη του νερού στον υδατοφράκτη καθορίζεται κυρίως από τον όγκο νερού που μεταφέρεται μέσω του Νότιου Αγωγού για εμπλουτιστικούς και αρδευτικούς σκοπούς. Η μεταβλητότητα της στάθμης των νερών στον ταμιευτήρα δημιουργεί προβλήματα για τα υδρόβια πτηνά (φωλεάζοντα είδη). Στα πλαίσια του Προγράμματος Μέτρων που εκπονήθηκε κατά τη Πρώτη Διαχειριστική Περίοδο για Υδάτινα Σώματα που εμπίπτουν στις πρόνοιες της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ περί Υδάτων (ΟΠΥ), εντοπίστηκαν αξιοσημείωτες ανάγκες ειδικών υδρολογικών ρυθμίσεων ή άλλων έργων για την αναβάθμιση της κατάστασης διατήρησης των υδάτινων οικοσυστημάτων στον Υδατοφράκτη Άχνας. Έγινε ήδη εισήγηση από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας προς το ΤΑΥ για να μεταφέρονται περιορισμένες ποσότητες νερού κάθε χρόνο σε συγκεκριμένη περίοδο για ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της διαβίωσης των πτηνών. Επίσης προτάθηκαν η εγκατάσταση σταθμού παρακολούθησης της χημικής κατάστασης (για ουσίες προτεραιότητας) και η θέσπιση Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα μελετήθηκε η πιθανότητα ταμίευσης ανακυκλωμένου νερού της Μονάδας Επεξεργασίας Λάρνακας (μετά από περαιτέρω επεξεργασία με αντίστροφη όσμωση) στον υδατοφράκτη (4). Κατά τον αρχικό χαρακτηρισμό των υδάτινων σωμάτων, παρόλο που κρίθηκε ότι ο Υδατοφράκτης χρειάζεται εκτενέστερη αξιολόγηση, θεωρήθηκε ότι ενδέχεται να μην ικανοποιήσει τους στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά, λόγω συγκεντρώσεων θρεπτικών και βιολογικά απαιτούμενου οξυγόνου (9). Άλλες πιέσεις που εντοπίζονται στον Υδατοφράκτη είναι η βόσκηση, ο μεγάλος αριθμός ερασιτεχνών ψαράδων που συχνά παραβιάζει τους καθορισμένους χώρους και κανόνες ψαρέματος, περιπατητές που έχουν σκύλους μαζί τους, καθώς επίσης το παράνομο κυνήγι και η παράνομη παγίδευση πουλιών με δίχτυα και ξόβεργα. Η συχνή ενόχληση έχει ως αποτέλεσμα τον εκτοπισμό πολλών ειδών πουλιών από την περιοχή. Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών σε συνεργασία με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, για σκοπούς προστασίας της βιοποικιλότητας της περιοχής, κήρυξαν τον Υδατοφράκτη ως κλειστή περιοχή για σκοπούς ερασιτεχνικής αλιείας από την 1/1/2015 μέχρι τις 30/6/15 (10). Ο υδατοφράκτης βρίσκεται σε κυβερνητική γη, ενώ οι γύρω γεωργικές εκτάσεις είναι ιδιωτικές. Εμπίπτει σε Προσωρινά Απαγορευμένη Περιοχή Κυνηγιού (11). Περίοδος αναφοράς πρωτογενών δεδομένων: 09/02/2015 Απογραφείς: Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Κ. Περικλέους, Λ. Σεργίδης, Ρ. Μάτζιπας (1) Χριστοφίδης Ν., Κύρου Κ., Πιστή Ε., Ιωάννου Α., Αυγουστή Μ., Χατζηγιάννη Ν. (2009). Φράγματα της Κύπρου. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. (2) Evangelidou S. (2011). Dams of Cyprus and their environment. Energy, Environment and Water Research Center (EEWRC). The Cyprus Institute. (3) Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (2011). Εφαρμογή των Άρθρων 11, 13 και 15 της Οδηγίας Πλαίσιο Περί Υδάτων (2000/60/ΕΚ) στην Κύπρο. Παράρτημα ΙΙ- Αναλυτικό Πρόγραμμα Μέτρων. (4) Όμορφος Χ., Ιωάννου Α. (2000), Έργο Νότιου Αγωγού. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. (5) BioCYPRUS (2009). Electronic database. Department of Environment. Ministry of Agriculture Natural Resources and Environment. (6) Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. (7) Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (2014). Ψάρεμα στους υδατοφράκτες 2014. (8) Tσιντίδης Τ., Xριστοδούλου Σ. Χ, Δεληπέτρου Π., Γεωργίου Κ. (2007). Το κόκκινο βιβλίο της χλωρίδας της Κύπρου. Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου. Λευκωσία. (9) WL | Delft Hydraulics, ENVECO Α.Ε., Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες (2004). Ανάλυση των επιπτώσεων. Έκθεση ανάλυσης επιπτώσεων για την εναρμόνιση σύμφωνα με την ενότητα 1.5 του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά. (10) Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (2014). Ανακοίνωση: Υδατοφράκτης κλειστός για ερασιτεχνική αλιεία (11) Δεδομένα Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας (Πρόσβαση 06/2015). Βιβλιογραφική Παραπομπή στο Υγροτόπιο Κύπρου: Παπαθεοδούλου Α., Σεργίδης Λ., Μιχαήλ Κ., Emirzade Τ., Βίκτωρα Μ., Αναστάση Α. 2015 – (συνεχής ενημέρωση): Υγροτόπιο Κύπρου- Απογραφή των Κυπριακών Υγροτόπων. Δημοσιεύεται στο http://www.cypruswetlands.org, πρόσβαση [ημερομηνία].

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Εσωτερικός
Τύπος υγρότοπου: Τεχνητός
Έκταση υγρότοπου: 84.92579 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: -  
Αλατότητα νερού: Γλυκό
Είσοδος γλυκού νερού: Άλλο
Επιφανειακή έξοδος νερού Έξοδος ελεγχόμενη από αγωγό
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): 76 - 95
Υδροπερίοδος: Μόνιμη
Γεωγραφική πληροφορία
Επαρχία: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Δήμος/Κοινότητα: ΑΧΝΑ
Γεωγραφικό μήκος: 33.804900 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 35.049960 Βοράς
Βιολογική σημασία
Βιολογική σημασία: Μεγάλη
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
6 -- Περιοχές αποθήκευσης νερού. Ταμιευτήρες, υψηλά φράγματα, διάφορα εμπόδια ροής νερού (> 80 στρέμματα) > 95
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Δημόσιο - Δημοτικό
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Περιοχή Natura 2000 Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ CY3000007 90
Απαγορευμένη Περιοχή Κυνηγιού Προσωρινή 100
Πολεοδομικό καθεστώς Προστατευόμενο Τοπίο 90
Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά
Κωδικός ΣΠΠ Ονομασία περιοχής Κάλυψη (%) Αναφορές
12011 Φράγμα Αχνας 100
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας Οικοσυστημικές Υπηρεσία Κλίμακα Οφέλους (%) Σημαντικότητα
Προμηθευτικές υπηρεσίες Γλυκό νερό
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Παροχή ενδιαιτημάτων
Πολιτισμικές υπηρεσίες Τουρισμός και αναψυχή
Ρυθμιστικές υπηρεσίες Ρύθμιση υδάτων
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
090 = Άλλες δραστηριότητες διατήρησης Μεγάλη
090 = Άλλες δραστηριότητες διατήρησης Μεγάλη
140 = Βόσκηση Μεγάλη
220 = Ερασιτεχνική αλιεία Μεγάλη
230 = Κυνήγι Μεγάλη
530 = Βελτιωμένη πρόσβαση στην περιοχή Μεσαία
701 = ρύπανση νερού Μικρή
703 = ρύπανση εδάφους Μεγάλη
720 = Ποδοπάτηση Μεγάλη
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
105 = εκτατικές καλλιέργειες Μεγάλη
106 = εντατικές καλλιέργειες Μεγάλη
107 = δενδρώδεις καλλιέργειες Μεγάλη
140 = Βόσκηση Μεγάλη
162 = δεντροφύτευση Μεγάλη
230 = Κυνήγι Μεγάλη
240 = Συλλογή / Αφαίρεση ζώων Μεγάλη
430 = Αγροτικές (γεωργικές) κατασκευές Μικρή
502 = οδικό δίκτυο Μεγάλη
590 = Άλλες μορφές δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών Μεγάλη
629 = άλλες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής Μικρή
700 = Ρύπανση Μικρή
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
VCX = Εισαγωγή ξενικών ειδών Μεγάλη
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
CY02 Καλαμώνες και κοινότητες υψηλών βούρλων (Phragmition australis, Scirpion maritimi) 5 - 25
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Ποώδης < 5
Θαμνώδης / Δενδρώδης 5 - 25
Ξενικά Είδη
Υγρολιβαδική < 5
Υπερυδατική 76 - 95
Αλοφυτική < 5
Υφυδατική < 5
Άλλο < 5
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Abutilon theophrastii Παρόν Hand F. (2009). Supplementary notes t...
Acacia sp. Παρόν Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Κ. Περ...
Allium cupani ssp. cyprium Παρόν Gucel et al. 2012
Allium curtum Παρόν Gucel et al. 2012
Allium paniculatum ssp. pallens Παρόν Gucel et al. 2012
Alyssum strigosum Gucel et al. 2012
Amaranthus graecizans Gucel et al. 2012
Anagallis arvensis Gucel et al. 2012
Anchusa aegyptiaca Gucel et al. 2012
Anchusa undulata ssp. hybrida Gucel et al. 2012
Andrachne telephioides Gucel et al. 2012
Anthemis parvifolia Gucel et al. 2012
Anthemis tricolor Gucel et al. 2012
Arundo donax Παρόν Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Κ. Περ...
Asparagus horridus =Asparagus stipularis Gucel et al. 2012
Asteriscus aquaticus Παρόν WL | Delft Hydraulics, ENVECO Α.Ε., Δ...
Beta vulgaris subsp. maritima Gucel et al. 2012
Bupleurum lancifolium Παρόν Gucel et al. 2012
Capsella bursa-pastoris Gucel et al. 2012
Carduus argentatus Gucel et al. 2012
Carlina involucrata Gucel et al. 2012
Carlina lanata Gucel et al. 2012
Carlina pygmaea Gucel et al. 2012
Carrichtera annua Παρόν Hand F. (2006). Supplementary notes t...
Centaurea benedicta Gucel et al. 2012
Cheilanthes acrostica Gucel et al. 2012
Chenopodium vulvaria Gucel et al. 2012
Chrozophora tinctoria Gucel et al. 2012
Colchicum pusillum Gucel et al. 2012
Convolvulus althaeoides Gucel et al. 2012
Convolvulus dorycnium Gucel et al. 2012
Coronilla scorpioides Gucel et al. 2012
Crataegus azarolus Παρόν Biocyprus (2009). Electronic Database
Crucianella aegyptiaca Παρόν WL | Delft Hydraulics, ENVECO Α.Ε., Δ...
Crypsis schoenoides Παρόν WL | Delft Hydraulics, ENVECO Α.Ε., Δ...
Cyperus glaber Παρόν Hand F. (2009). Supplementary notes t...
Delphinium peregrinum Gucel et al. 2012
Dianthus strictus Gucel et al. 2012
Dittrichia viscosa Παρόν Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Κ. Περ...
Echium angustifolium Παρόν Biocyprus (2009). Electronic Database
Emex spinosa Gucel et al. 2012
Erigeron bonariensis Gucel et al. 2012
Erodium ciconium Gucel et al. 2012
Erucaria hispanica Gucel et al. 2012
Eucalyptus sp. Παρόν Biocyprus (2009). Electronic Database
Euphorbia exigua Παρόν Hand R. (2004)
Filago eriocephala Gucel et al. 2012
Fumaria officinalis Gucel et al. 2012
Galium aparine Gucel et al. 2012
Galium setaceum Gucel et al. 2012
Glinus lotoides Παρόν WL | Delft Hydraulics, ENVECO Α.Ε., Δ...
Hedypnois rhagadioloides Gucel et al. 2012
Helianthemum salicifolium Gucel et al. 2012
Heliotropium dolosum Gucel et al. 2012
Heliotropium europaeum Gucel et al. 2012
Heliotropium supinum Παρόν Hand R. (2004)
Herniaria cinerea Gucel et al. 2012
Hirschfeldia incana Gucel et al. 2012
Hypecoum imberbe Gucel et al. 2012
Juncus sp. Παρόν Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Κ. Περ...
Kickxia elatine subsp. sieberi Gucel et al. 2012
Lagoecia cuminoides Παρόν Gucel et al. 2012
Lamium amplexicaule Gucel et al. 2012
Lathyrus cicera Gucel et al. 2012
Linum bienne Gucel et al. 2012
Lotus ornithopodioides Gucel et al. 2012
Lythrum tribracteatum Παρόν WL | Delft Hydraulics, ENVECO Α.Ε., Δ...
Malva aegyptia Gucel et al. 2012
Malva sylvestris Gucel et al. 2012
Medicago orbicularis Gucel et al. 2012
Melilotus sulcatus Gucel et al. 2012
Mercurialis annua Gucel et al. 2012
Misopates orontium Gucel et al. 2012
Muscari parviflorum Gucel et al. 2012
Najas marina subsp. armata = Najas delilei Παρόν Tσιντίδης Τ., Xριστοδούλου Σ. Χ, Δελη...
Narcissus obsoletus Παρόν Gucel et al. 2012
Nicotiana glauca Παρόν Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Κ. Περ...
Nigella nigellastrum Gucel et al. 2012
Nigella unguicularis Gucel et al. 2012
Noaea mucronata Παρόν Biocyprus (2009). Electronic Database
Onobrychis crista-galli Gucel et al. 2012
Opuntia ficus-indica Gucel et al. 2012
Persicaria lanigera Παρόν Hand F. (2009). Supplementary notes t...
Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia Παρόν Hand F. (2009). Supplementary notes t...
Phagnalon rupestre Gucel et al. 2012
Phragmites australis Κυρίαρχο Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Κ. Περ...
Phyla nodiflora Παρόν Tσιντίδης Τ., Xριστοδούλου Σ. Χ, Δελη...
Pimpinella cretica Παρόν Gucel et al. 2012
Plantago afra Gucel et al. 2012
Plantago coronopus subsp. commutata Gucel et al. 2012
Plantago cretica Gucel et al. 2012
Plantago squarrosa Gucel et al. 2012
Polycarpon tetraphyllum Gucel et al. 2012
Polygonum equisetiforme Gucel et al. 2012
Portulaca oleracea Gucel et al. 2012
Pterocephalus brevis Gucel et al. 2012
Pulicaria arabica Παρόν WL | Delft Hydraulics, ENVECO Α.Ε., Δ...
Rumex conglomeratus Gucel et al. 2012
Rumex dentatus Παρόν Hand F. (2006). Supplementary notes t...
Salsola kali Gucel et al. 2012
Salvia viridis Gucel et al. 2012
Scilla autumnalis Gucel et al. 2012
Scorpiurus muricatus Gucel et al. 2012
Sideritis curvidens Gucel et al. 2012
Silene macrodonta Gucel et al. 2012
Sisymbrium irio Gucel et al. 2012
Solanum villosum Gucel et al. 2012
Spergularia marina Παρόν WL | Delft Hydraulics, ENVECO Α.Ε., Δ...
Symphyotrichum squamatum ≡Aster squamatus Gucel et al. 2012
Tamarix smyrnensis Gucel et al. 2012
Tamarix sp. Παρόν Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Κ. Περ...
Thesium humile Gucel et al. 2012
Thymus capitatus Παρόν Biocyprus (2009). Electronic Database
Tordylium trachycarpum Παρόν Gucel et al. 2012
Tragopogon porrifolius Gucel et al. 2012
Tribulus terrestris Gucel et al. 2012
Trifolium pamphylicum Gucel et al. 2012
Urospermum picroides Gucel et al. 2012
Valerianella vesicaria Gucel et al. 2012
Verbena officinalis Gucel et al. 2012
Verbena supina Παρόν Tσιντίδης Τ., Xριστοδούλου Σ. Χ, Δελη...
Ziziphus lotus Παρόν Biocyprus (2009). Electronic Database
Πανίδα

Ψάρια

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758
Gambusia affinis (S. F. Baird & Girard, 1853)
Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818)
Lepomis gibbosus
Micropterus salmoides (Lacépède, 1802)
Oreochromis sp. (Günther, 1889)
Procambarus clarkii
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)

Ασπόνδυλα

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Carcharodus alceae
Gucel et al. 2012
Glaucophyche paphos
Gucel et al. 2012
Colias croceus
Gucel et al. 2012
Pieris brassicae
Gucel et al. 2012
Pontia edusa
Gucel et al. 2012

Πτηνά

Αριθμός ατόμων

Φώλιασμα

Αναφορές
Buteo buteo (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάζει Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Κ. Περ...
Circus aeruginosus (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1770) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Circus pygargus (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Milvus migrans (Boddaert, 1783) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Neophron percnopterus (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Pandion haliaetus (L., 1758 ) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, No...
Pernis apivorus (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Anas acuta (L.,1758) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Fe...
Anas clypeata (L.,1758) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Anas crecca (L., 1758) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Anas penelope (L., 1758) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Anas platyrhynchos (L., 1758) 10-100 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Anas querquedula (L., 1758) 10-100 BirdLife Cyprus monthly checklist, Ap...
Anas strepera (L., 1758) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Aythya ferina (L., 1758) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Aythya nyroca (Gűldenstädt, 1770) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Ap...
Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Ma...
Tadorna tadorna (L., 1758) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Fe...
Actitis hypoleucos (L., 1758) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Burhinus oedicnemus (L., 1758) Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Calidris alba (Pallas, 1764) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, No...
Calidris alpina (L., 1758) 10-100 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) 1-10 Δεν φωλιάζει Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Calidris minuta (Leisler, 1812) Δεν φωλιάζει Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Calidris temminckii (Leisler, 1812) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, De...
Charadrius alexandrinus (L., 1758) 1-10 Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Charadrius dubius (Scopoli, 1786) Δεν φωλιάζει Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Charadrius hiaticula (L., 1758) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Oc...
Chlidonias niger (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Gallinago gallinago (L., 1758) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Gallinago media (Latham, 1787) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Oc...
Glareola pratincola (L., 1766) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Himantopus himantopus (L., 1758) 1-10 Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Larus audouinii (Payraudeau, 1826) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Larus cachinnans (Pallas, 1811) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Ap...
Larus melanocephalus (Temminck, 1820) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Ju...
Larus minutus 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Ma...
Larus ridibundus 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, No...
Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Se...
Limosa limosa (L., 1758) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, No...
Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Ja...
Numenius arquata (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Philomachus pugnax (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Pluvialis apricaria (L., 1758) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, No...
Pluvialis squatarola (L., 1758) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Oc...
Recurvirostra avosetta (L., 1758) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Ja...
Sterna albifrons (Pallas, 1764) 1-10 Δεν φωλιάζει Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Sterna hirundo (L., 1758) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Ju...
Sterna nilotica 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, De...
Sterna sandvicensis (Latham, 1787) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Ap...
Tringa erythropus (Pallas, 1764) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Tringa glareola (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Tringa ochropus (L., 1758) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) 1-10 Δεν φωλιάζει Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Tringa totanus (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Vanellus spinosus (Linnaeus, 1758) 1-10 Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Vanellus vanellus (L., 1758) 10-100 BirdLife Cyprus monthly checklist, Fe...
Ardea alba (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Ardea cinerea (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάζει Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Κ. Περ...
Ardea purpurea (L., 1766) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Botaurus stellaris (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Bubulcus ibis (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Ciconia ciconia (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Ciconia nigra (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Egretta garzetta (L., 1766) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Egretta garzetta (L., 1766) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, De...
Ixobrychus minutus (L., 1766) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Nycticorax nycticorax (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Platalea leucorodia (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Plegadis falcinellus (L., 1766) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Alcedo atthis (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Ceryle rudis (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάζει Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Coracias garrulus (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Halcyon smyrnensis 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, No...
Falco naumanni (Fleischer, 1818) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Falco vespertinus (L., 1766) 10-100 Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Alectoris chukar (J.E.Gray, 1830) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Francolinus francolinus (L., 1766) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Crex crex (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Fulica atra (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάζει Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Κ. Περ...
Gallinula chloropus (L., 1758) Φωλιάζει Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Grus grus (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Grus virgo (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Porzana parva (Scopoli, 1769) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Porzana porzana (L., 1766) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Porzana pusilla (Pallas, 1776) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Rallus aquaticus (L., 1758) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Ap...
Acrocephalus melanopogon (Temminck, 1823) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Anthus campestris (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Emberiza caesia (Cretzschmar, 1827) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Emberiza hortulana (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Galerida cristata (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάζει Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Κ. Περ...
Lanius collurio (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Lanius minor (J.F. Gmelin, 1788) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Lanius nubicus (H.C. Lichtenstein, 1823) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Lullula arborea (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Luscinia svecica (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Melanocorypha calandra (L., 1766) Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Oenanthe cypriaca (Martin Van, 1982) Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Sylvia conspicillata (Temminck, 1820) Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Sylvia rueppelli (Temminck, 1823) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Pelecanus onocrotalus (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Phalacrocorax carbo (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάζει Α. Αναστάση, Α. Παπαθεοδούλου, Κ. Περ...
Phoenicopterus roseus Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Podiceps cristatus (L., 1758) Δεν φωλιάζει Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Podiceps nigricollis (C.L. Brehm, 1831) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Ma...
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Φωλιάζει Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Athene noctua (Scopoli, 1769) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...

Biocyprus (2009). Electronic Database

BirdLife Cyprus monthly checklist, April 2005

BirdLife Cyprus monthly checklist, April 2006

BirdLife Cyprus monthly checklist, April 2010

BirdLife Cyprus monthly checklist, April 2011

BirdLife Cyprus monthly checklist, December 2011

BirdLife Cyprus monthly checklist, February 2008

BirdLife Cyprus monthly checklist, February 2011

BirdLife Cyprus monthly checklist, January 2011

BirdLife Cyprus monthly checklist, July & August 2009

BirdLife Cyprus monthly checklist, March 2008

BirdLife Cyprus monthly checklist, March 2011

BirdLife Cyprus monthly checklist, November 2005

BirdLife Cyprus monthly checklist, November 2008

BirdLife Cyprus monthly checklist, November 2009

BirdLife Cyprus monthly checklist, November 2011

BirdLife Cyprus monthly checklist, October 2008

BirdLife Cyprus monthly checklist, October 2011

BirdLife Cyprus monthly checklist, September 2009

Charalambidou I., Gucel S., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2008). Waterbirds in Cyprus 2007/08. UES- CCEIA/TCBA/CGF. Nicosia, Cyprus.

Evangelidou S. (2011). Dams of Cyprus and their environment. Energy, Environment and Water Research Center (EEWRC). The Cyprus Institute.

Gucel S., Kadis C., Ozden O., Charalambidou I., Linstead C., Fuller W., Kounnamas C., Ozturk M. (2012). Assessment of biodiversity differences between natural and artificial wetlands in Cyprus. Pak. J. Bot., 44: 213-224.

Hand F. (2006). Supplementary notes to the flora of Cyprus V. Willdenowia 36: 761-809.

Hand F. (2009). Supplementary notes to the flora of Cyprus VI. Willdenowia 39: 301–325.

Hand R. (2004). Supplementary notes to the flora of Cyprus IV. Willdenowia 34: 427-456.

Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus.

Tσιντίδης Τ., Xριστοδούλου Σ. Χ, Δεληπέτρου Π., Γεωργίου Κ. (2007). Το κόκκινο βιβλίο της χλωρίδας της Κύπρου. Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου. Λευκωσία.

WL | Delft Hydraulics, ENVECO Α.Ε., Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες (2004). Καθορισμός των τυποχαρακτηριστικών συνθηκών αναφοράς για τους τύπους επιφανειακών υδάτινων σωμάτων. Εφαρμογή των άρθρων 5 και 6 της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/EK.

Όμορφος Χ., Ιωάννου Α. (2000), Έργο Νότιου Αγωγού. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (2014). Ψάρεμα στους υδατοφράκτες 2014.

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (2014). Ανακοίνωση:Υδατοφράκτης κλειστός για ερασιτεχνική αλιεία.

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (2011). Εφαρμογή των Άρθρων 11, 13 και 15 της Οδηγίας Πλαίσιο Περί Υδάτων (2000/60/ΕΚ) στην Κύπρο. Παράρτημα ΙΙI- Αναλυτικό Πρόγραμμα Μέτρων.

Δεδομένα Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας (Πρόσβαση 06/2015).

Χριστοφίδης Ν., Κύρου Κ., Πιστή Ε., Ιωάννου Α., Αυγουστή Μ., Χατζηγιάννη Ν. (2009). Φράγματα της Κύπρου. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Φωτογραφίες