CY000LIM025 - ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Περιγραφή

Ο υδατοφράκτης Γερμασόγειας LIM025 βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Ακρούντα, σε απόσταση 0.78km δυτικά από τα Φοινικάρια που είναι ο πλησιέστερος οικισμός. Κατασκευάστηκε το 1968, στη κοίτη του ποταμού Γερμασόγειας (Άμαθος), σε σημείο συμβολής τριών παραπόταμων, σε γη που ανήκει στο Δήμο Γερμασόγειας, και στις Κοινότητες Ακρούντας και Φοινικαρίων. Έχει χωρητικότητα 13,500,000 m3 και αποστραγγίζει λεκάνη 156,70 km2 για να εξυπηρετεί τις αρδευτικές ανάγκες περιοχής έκτασης 1,924 εκταρίων (1, 2). Είναι το όγδοο μεγαλύτερο φράγμα της Κύπρου. Με βάση την κατηγοριοποίηση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) ανήκει στα «μεγάλα φράγματα» και στον κατάλογο της Διεθνούς Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων (1). Περισσότερες σχετικές πληροφορίες -για τα κριτήρια κατηγοριοποίησης- βρίσκονται στην «Αρχειοθήκη» του Υγροτοπίου και στην ιστοσελίδα του ΤΑΥ. Τροφοδοτείται από τη λεκάνη απορροής και η παρουσία του νερού είναι μόνιμη. Κατάντη του Υδατοφράκτη αφήνονται σημαντικοί όγκοι νερού για εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα που τροφοδοτεί το Σύστημα Υδατοπρομήθειας της Λεμεσού από γεωτρήσεις, για ύδρευση των περιοχών ανατολικά της πόλης (3). Για το λόγο αυτό έχει συμπεριληφθεί στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών των Φραγμάτων Πόσιμου Νερού (4). Μελέτες αναφέρουν ως επιτακτική ανάγκη τη σύνδεσης του φράγματος με το Νότιο Αγωγό προκειμένου να χρησιμοποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τόσο η δυναμικότητα του ίδιου του φράγματος, όσο και οι διαθέσιμοι υδατικοί πόροι του ποταμού (2). Από ποιοτική άποψη, στα πλαίσια του Προγράμματος Παρακολούθησης των Ταμιευτήρων που εμπίπτουν στις πρόνοιες της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ περί Υδάτων (ΟΠΥ), η μέση τιμή φωσφόρου στον Υδατοφράκτη υπερβαίνει την οριακή τιμή (5) και η χημική του κατάσταση έχει αξιολογηθεί ως «κατώτερη της καλής». Η οικολογική κατάσταση/δυναμικό του με βάση το φυτοπλαγκτόν, χλωροφύλλη α και κυανοβακτήρια ταξινομείται ως «καλή και πάνω». Ως εκτούτου η συνολική ποιοτική κατάσταση των νερών του υδατοφράκτη ταξινομείται ως «μέτρια» (5, 6). Έχει προταθεί η αύξηση της συχνότητας δειγματοληψιών για καλύτερη παρακολούθηση. Η βιολογική του αξία είναι μεσαία. Η βλάστηση που απαντάται στον υγρότοπο περιλαμβάνει δεντρώδη/ θαμνώδη είδη όπως Pistacia lentiscus, Nerium oleander, Ptilostemon chamaepeuce subsp. cyprius, Calicotome villosa, Tamarix sp., καλαμιώνες με Arundo donax και Phragmites australis και τα είδη Ecballium elaterium Verbascum sinuatum. Στη πανίδα καταγράφηκε ένα είδος αμφιβίου ο Pelophylax bedriagae, κάποια είδη λιβελούλας, ένα είδος ερπετού ο Stellagama stellio cypriaca και τα πτηνά Anas crecca, Anas platyrhynchos, Aythya ferina, Actitis hypoleucos , Tringa ochropus, Ardea cinerea, Ardeola ralloides , Bubulcus ibis, Egretta garzetta, Columba palumbus , Alcedo atthis, Coracias garrulus , Falco peregrinus , Falco tinnunculus , Fulica atra, Carduelis chloris, Corvus corone , Corvus monedula, Hirundo rustica , Oenanthe cypriaca , Parus major , Phalacrocorax carbo, Tachybaptus ruficollis. Η ορνιθοπανίδα πιθανώς προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες προσφοράς σε κάλυψη ή/και τροφή που προσφέρει το υδάτινο σώμα (2). Εντός του υδατοφράκτη αναπτύσσονται δραστηριότητες αναψυχής (κωπηλασία, ερασιτεχνική αλιεία, περιπατητικές διαδρομές, motocross κ.τλ.). Στη λεκάνη απορροής υπάρχουν αρκετές δενδρώδεις καλλιέργειες και γίνεται χρήση λιπασμάτων. Παρατηρείται συνεχής δόμηση και αγροτικές κατασκευές. Η πρόσβαση στη περιοχή είναι αρκετά εύκολη και υπάρχουν πολλά μονοπάτια και γέφυρες. Ο Υδατοφράκτης εμπίπτει σε Προσωρινά Απαγορευμένη Περιοχή Κυνηγιού (7) και στη Κοντινή Ζώνη Προστασίας Φραγμάτων Πόσιμου Νερού (4). Επίσης εμπίπτει στη περιοχή προστασίας της φύσης Natura 2000 «Δάσος Λέμεσού», ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (8). Περίοδος αναφοράς πρωτογενών δεδομένων: 16/05/2014 Απογραφείς: Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης (1) Χριστοφίδης Ν., Κύρου Κ., Πιστή Ε., Ιωάννου Α., Αυγουστή Μ., Χατζηγιάννη Ν. (2009). Φράγματα της Κύπρου. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. (2) Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (2011). Εφαρμογή των Άρθρων 11, 13 και 15 της Οδηγίας Πλαίσιο Περί Υδάτων (2000/60/ΕΚ) στην Κύπρο. Παράρτημα ΙΙ- Αναλυτικό Πρόγραμμα Μέτρων. (3) Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (2010). Εφαρμογή των Άρθρων 11, 13 και 15 της Οδηγίας Πλαίσιο Περί Υδάτων (2000/60/ΕΚ) στην Κύπρο. Σύμβαση Τ.Α.Υ. 97/2007. Προσχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού. (4) Δεδομένα Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (Πρόσβαση 07/2015). (5) WL | Delft Hydraulics, ENVECO Α.Ε., Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες (2004). Ανάλυση των επιπτώσεων. Έκθεση ανάλυσης επιπτώσεων για την εναρμόνιση σύμφωνα με την ενότητα 1.5 του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά. (6) Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (2009).Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων των Προγραμμάτων Παρακολούθησης για τα Επιφανειακά Ύδατα στα Πλαίσια του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Σύμβαση ΤΑΥ 54/2009. Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. Παναγιώτα Στυλιανή Καϊμάκη. (7) Δεδομένα Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας (Πρόσβαση 06/2015). (8) BioCYPRUS (2009). Electronic database. Department of Environment. Ministry of Agriculture Natural Resources and Environment. Βιβλιογραφική Παραπομπή στο Υγροτόπιο Κύπρου: Παπαθεοδούλου Α., Σεργίδης Λ., Μιχαήλ Κ., Emirzade Τ., Βίκτωρα Μ., Αναστάση Α. 2015 – (συνεχής ενημέρωση): Υγροτόπιο Κύπρου- Απογραφή των Κυπριακών Υγροτόπων. Δημοσιεύεται στο http://www.cypruswetlands.org, πρόσβαση [ημερομηνία].

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Εσωτερικός
Τύπος υγρότοπου: Τεχνητός
Έκταση υγρότοπου: 104.25171 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: Ναι 
Αλατότητα νερού: Γλυκό
Είσοδος γλυκού νερού: Λεκάνη απορροής (από κατακρημνίσματα)
Επιφανειακή έξοδος νερού Έξοδος ελεγχόμενη από υπερχειλιστή
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): > 95
Υδροπερίοδος: Μόνιμη
Γεωγραφική πληροφορία
Επαρχία: ΛΕΜΕΣΟΣ
Δήμος/Κοινότητα: ΑΚΡΟΥΝΤΑ
Γεωγραφικό μήκος: 33.090140 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 34.753240 Βοράς
Βιολογική σημασία
Βιολογική σημασία: Μεσαία
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
6 -- Περιοχές αποθήκευσης νερού. Ταμιευτήρες, υψηλά φράγματα, διάφορα εμπόδια ροής νερού (> 80 στρέμματα) > 95
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Περιοχή Natura 2000 Ειδική Ζώνη Διατήρησης ΔΑΣΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ CY5000001 100
Υδατική Προστασία Κοντινή Ζώνη Προστασίας Φραγμάτων Πόσιμου Νερού 100
Υδατική Προστασία Ζώνη Προστασίας Γετρήσεων για Πόσιμο Νερό 100 Γερμασόγεια στις ζώνες της ομάδας γεωτρήσεων της κοιλάδας
Απαγορευμένη Περιοχή Κυνηγιού Προσωρινή 100
Πολεοδομικό καθεστώς Προστατευόμενο Τοπίο Z3 94
Πολεοδομικό καθεστώς Άλλο Δα2 6
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας Οικοσυστημικές Υπηρεσία Κλίμακα Οφέλους (%) Σημαντικότητα
Προμηθευτικές υπηρεσίες Γλυκό νερό
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Παροχή ενδιαιτημάτων
Πολιτισμικές υπηρεσίες Τουρισμός και αναψυχή
Ρυθμιστικές υπηρεσίες Ρύθμιση υδάτων
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
220 = Ερασιτεχνική αλιεία Μεσαία
502 = οδικό δίκτυο Μικρή
507 = γέφυρες, οδογέφυρες Μικρή
530 = Βελτιωμένη πρόσβαση στην περιοχή Μεγάλη
600 = Εγκαταστάσεις αθλητισμού / αναψυχής Μεγάλη
604 = πίστα μηχανοκίνητου αθλητισμού Μικρή
621 = ναυτικά αθλήματα Μεγάλη
623 = μηχανοκίνητα οχήματα Μικρή
701 = ρύπανση νερού Μικρή
703 = ρύπανση εδάφους Μικρή
709 = άλλες μορφές ή μικτές μορφές ρύπανσης Μικρή
853 = διαχείριση της στάθμης του νερού Μικρή
948 = φωτιά (από φυσικά αίτια ) Μικρή
954 = εισβολή ξενικών ειδών Μικρή
965 = θήρευση Μεσαία
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
100 = Καλλιέργειες Μεσαία
107 = δενδρώδεις καλλιέργειες Μεσαία
120 = Χρήση λιπασμάτων Μεσαία
162 = δεντροφύτευση Μικρή
230 = Κυνήγι Μεσαία
401 = συνεχής δόμηση Μικρή
420 = Απορρίψεις απορριμμάτων / αδρανών Μεσαία
430 = Αγροτικές (γεωργικές) κατασκευές Μικρή
501 = μονοπάτια, ποδηλατικές διαδρομές Μικρή
502 = οδικό δίκτυο Μεγάλη
507 = γέφυρες, οδογέφυρες Μεσαία
530 = Βελτιωμένη πρόσβαση στην περιοχή Μεγάλη
600 = Εγκαταστάσεις αθλητισμού / αναψυχής Μικρή
850 = Ανθρωπογενής μεταβολή των υδρογραφικών λειτουργιών Μικρή
890 = Άλλες ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες Μικρή
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
AN- = Αύξηση θορύβου Μεσαία
AS- = Μείωση αισθητικής τοπίου Μικρή
WG- = Αποστράγγιση/Μείωση της στάθμης του νερού Μικρή
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
CY02 Καλαμώνες και κοινότητες υψηλών βούρλων (Phragmition australis, Scirpion maritimi) 5 - 25
CY17 Παρυδάτιες κοινότητες ψηλών καλαμιών (Arundo, Imperata, Saccharum) 5 - 25
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Θαμνώδης / Δενδρώδης < 5
Ξενικά Είδη < 5
Υγρολιβαδική < 5
Υπερυδατική 5 - 25
Άλλο < 5
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Acacia sp. Παρόν Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 16/05/...
Arundo donax Κυρίαρχο Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 16/05/...
Calicotome villosa Παρόν Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 16/05/...
Ceratonia siliqua Παρόν Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 16/05/...
Ecballium elaterium Παρόν Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 16/05/...
Eucalyptus sp. Παρόν Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 16/05/...
Juncus sp. Παρόν Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 16/05/...
Nerium oleander Παρόν Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 16/05/...
Olea europaea Παρόν Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 16/05/...
Phragmites australis Κυρίαρχο Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 16/05/...
Pistacia lentiscus Παρόν Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 16/05/...
Pistacia terebinthus Παρόν Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 16/05/...
Ptilostemon chamaepeuce subsp. cyprius Παρόν Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 16/05/...
Sarcopoterium spinosum Παρόν Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 16/05/...
Tamarix sp. Παρόν Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 16/05/...
Verbascum sinuatum Παρόν Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 16/05/...
Πανίδα
Θηλαστικά Παρουσία στον υγρότοπο
Αναφορές
Rousettus aegyptiacus (Geoffroy, 1810)
Benda et al. (2007)

Ερπετά

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Stellagama stellio cypriaca (Linnaeus, 1758)
Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 16/05/...

Αμφίβια

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Pelophylax bedriagae (Pallas 1771)
Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 16/05/...

Ασπόνδυλα

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές

Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 16/05/...
Epallage fatime (Charpentier, 1840)
De Knijf G., Demolder H. (2013).
Selysiothemis nigra (Vander Linden, 1825)
De Knijf G., Demolder H. (2013).

Πτηνά

Αριθμός ατόμων

Φώλιασμα

Αναφορές
Circus aeruginosus (L., 1758) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, No...
Anas crecca (L., 1758) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Anas crecca (L., 1758) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, No...
Anas penelope (L., 1758) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, De...
Anas platyrhynchos (L., 1758) 1-10 Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 16/05/...
Anas platyrhynchos (L., 1758) 10-100 BirdLife Cyprus monthly checklist, De...
Aythya ferina (L., 1758) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Aythya ferina (L., 1758) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Ja...
Actitis hypoleucos (L., 1758) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Actitis hypoleucos (L., 1758) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Oc...
Calidris minuta (Leisler, 1812) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Oc...
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, No...
Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, No...
Chlidonias niger (L., 1758) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Ju...
Gallinago gallinago (L., 1758) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, No...
Himantopus himantopus (L., 1758) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Ju...
Himantopus himantopus (L., 1758) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Ju...
Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Oc...
Tringa erythropus (Pallas, 1764) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Se...
Tringa glareola (L., 1758) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Oc...
Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Oc...
Tringa ochropus (L., 1758) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Tringa ochropus (L., 1758) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Ju...
Vanellus spinosus (Linnaeus, 1758) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Ju...
Vanellus vanellus (L., 1758) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, No...
Ardea alba (L., 1758) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, De...
Ardea cinerea (L., 1758) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Ardea cinerea (L., 1758) 10-100 BirdLife Cyprus monthly checklist, Oc...
Ardea purpurea (L., 1766) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Ju...
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Ma...
Bubulcus ibis (L., 1758) 1-10 Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 16/05/...
Bubulcus ibis (L., 1758) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, De...
Ciconia nigra (L., 1758) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, No...
Egretta garzetta (L., 1766) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Egretta garzetta (L., 1766) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, De...
Ixobrychus minutus (L., 1766) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Ju...
Nycticorax nycticorax (L., 1758) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Ju...
Nycticorax nycticorax (L., 1758) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Ju...
Columba palumbus (L.,1758) 1-10 Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 16/05/...
Alcedo atthis (L., 1758) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Alcedo atthis (L., 1758) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Fe...
Ceryle rudis (L., 1758) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Ju...
Coracias garrulus (L., 1758) 1-10 Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 16/05/...
Falco peregrinus (Tunstall, 1771) Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Falco tinnunculus (L., 1758) 1-10 Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 16/05/...
Fulica atra (L., 1758) 10-100 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Fulica atra (L., 1758) 10-100 BirdLife Cyprus monthly checklist, Ma...
Gallinula chloropus (L., 1758) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Ju...
Porzana parva (Scopoli, 1769) 1-10 BirdLife Cyprus monthly checklist, Ma...
Carduelis chloris (L., 1758) 1-10 Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 16/05/...
Corvus corone (L., 1758) 1-10 Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 16/05/...
Corvus monedula (L., 1758) 1-10 Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 16/05/...
Hirundo rustica (L., 1758) 1-10 Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 16/05/...
Oenanthe cypriaca (Martin Van, 1982) 1-10 Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 16/05/...
Parus major (L., 1758) 1-10 Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 16/05/...
Pelecanus onocrotalus (L., 1758) 10-100 BirdLife Cyprus monthly checklist, Se...
Phalacrocorax carbo (L., 1758) 10-100 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Phalacrocorax carbo (L., 1758) 10-100 BirdLife Cyprus monthly checklist, Ma...
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) 10-100 BirdLife Cyprus monthly checklist, Ja...

Benda P., Hanák V., Horáček I., Hulva P., Lučan R., Ruedi M. (2007). Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 5. Bat fauna of Cyprus: review of records with confirmation of six species new for the island and description of a new subspecies. Acta Soc. Zool. Bohem. 71: 71–130.

Biocyprus (2009). Electronic Database

BirdLife Cyprus monthly checklist, December 2009

BirdLife Cyprus monthly checklist, December 2011

BirdLife Cyprus monthly checklist, February 2004

BirdLife Cyprus monthly checklist, February 2011

BirdLife Cyprus monthly checklist, January 2010

BirdLife Cyprus monthly checklist, July & August 2005

BirdLife Cyprus monthly checklist, July & August 2011

BirdLife Cyprus monthly checklist, June 2005

BirdLife Cyprus monthly checklist, June 2011

BirdLife Cyprus monthly checklist, March 2011

BirdLife Cyprus monthly checklist, May 2006

BirdLife Cyprus monthly checklist, May 2009

BirdLife Cyprus monthly checklist, May 2011

BirdLife Cyprus monthly checklist, November 2009

BirdLife Cyprus monthly checklist, November 2010

BirdLife Cyprus monthly checklist, November 2011

BirdLife Cyprus monthly checklist, October 2008

BirdLife Cyprus monthly checklist, October 2009

BirdLife Cyprus monthly checklist, October 2010

BirdLife Cyprus monthly checklist, October 2011

BirdLife Cyprus monthly checklist, September 2005

BirdLife Cyprus monthly checklist, September 2009

Charalambidou I., Gucel S., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2008). Waterbirds in Cyprus 2007/08. UES- CCEIA/TCBA/CGF. Nicosia, Cyprus.

De Knijf G., Demolder H. (2013). Early spring observations of Odonata from Cyprus. Libellula 32 (1/2): 59-74.

Δεδομένα Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (Πρόσβαση 07/2015)

WL | Delft Hydraulics, ENVECO Α.Ε., Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες (2004). Καθορισμός των τυποχαρακτηριστικών συνθηκών αναφοράς για τους τύπους επιφανειακών υδάτινων σωμάτων. Εφαρμογή των άρθρων 5 και 6 της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/EK.

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (2009).Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων των Προγραμμάτων Παρακολούθησης για τα Επιφανειακά Ύδατα στα Πλαίσια του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Σύμβαση ΤΑΥ 54/2009. Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. Παναγιώτα Στυλιανή Καϊμάκη.

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (2011). Εφαρμογή των Άρθρων 11, 13 και 15 της Οδηγίας Πλαίσιο Περί Υδάτων (2000/60/ΕΚ) στην Κύπρο. Παράρτημα ΙΙI- Αναλυτικό Πρόγραμμα Μέτρων.

Δεδομένα Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας (Πρόσβαση 06/2015).

Χριστοφίδης Ν., Κύρου Κ., Πιστή Ε., Ιωάννου Α., Αυγουστή Μ., Χατζηγιάννη Ν. (2009). Φράγματα της Κύπρου. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Φωτογραφίες