CY000LIM081 - ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΑΚΡΟΥΝΤΑΣ (ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΑΚΡΟΥΝΤΑΣ)

Περιγραφή

Ο όρος Ποτάμιο Εμπλουτιστικό Φράγμα Ανάσχεσης (ΠΕΦΑ) περιγράφει μικρά φράγματα (δήμματα) που κατασκευάστηκαν σε ποτάμια για περιοδική κατακράτηση των ρεόντων υδάτων, για σκοπούς εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων και/ή μείωση πλημμυρικών φαινομένων. Συχνά κατασκευάζονται με τη χρήση συρματοκιβωτίων με πέτρες (gabion) κάθετα στη ροή του ποταμού. Το ΠΕΦΑ Ακρούντας LIM081 ή Υδατοφράκτης Ακρούντας, βρίσκεται στη κοίτη του ποταμού της Ακρούντας ή αργάκι του Μοναστηριού όπως είναι γνωστό στην περιοχή εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Ακρούντας, σε απόσταση 0.89km βορειοδυτικά του κέντρου της κοινότητας. Βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα ανάντη του Υδατοφράκτη Γερμασόγειας (LIM025). Σχετίζεται επίσης υδρολογικά με την Αρδευτική Δεξαμενή Αρακαπά No1 (LIM016). Κατασκευάστηκε το 1947 με σκοπό τη μόνιμη άρδευση χωραφιών της κοινότητας με κεντρικά αυλάκια μεταφοράς του νερού. Το έργο εκτελέστηκε από το Αρδευτικό Τμήμα Ακρούντας (ιδρύθηκε το 1945) με συνεισφορά της κυβέρνησης της αποικίας. Για την εκτέλεση του έργου το Αρδευτικό Τμήμα Ακρούντας δανείστηκε £1500 με περίοδο αποπληρωμής 15 χρόνια, επιτόκιο 3% και ετήσια δόση 61 λίρες, 16 σελίνια και 6 γρόσια. Για την εξόφληση του δανείου επιβάλλετο φορολογία στους επωφελούμενους ιδιοκτήτες ανάλογα με την έκταση γης που κατείχαν (1). Έχει έκταση 1399,2628 m2 και χωρητικότητα 23000 m3. Tο νερό χρησιμοποιείται για άρδευση περιοχών έκτασης 53 εκταρίων (2). Τροφοδοτείται από τη ροή του ποταμού, ο οποίος αποστραγγίζει λεκάνη έκτασης 25,5 km2 (3). Η παρουσία του νερού στο ΠΕΦΑ είναι μόνιμη. Η βλάστηση του υγροτόπου περιλαμβάνει θαμνώδη και δενδρώδη είδη όπως Nerium oleander, Pinus brutia, Rubus sanctus, Tamarix sp., καλαμιώνες με Arundo donax, Phragmites australis, ποώδη με το Polypogon maritimus, και το ξενικό Acacia sp. Όσο αφορά την πανίδα, στον υγρότοπο απαντάται ο κάβουρας Potamon potamios, διάφορα είδη λιβελούλας, τα ψάρια Gambusia affinis, ένα είδος βατράχου ο Pelophylax bedriagae, και τρία είδη πουλιών Columba palumbus, Falco tinnunculus, Alectoris chukar. Επίσης έχουν γίνει αναφορές για περιοδική παρουσία καραπαττάδων (Fulica atra) σαρσέλων (Anas querquedula ), πρασινοκέφαλων παπιών (Anas platyrhynchos ), αλκυονών (Alcedo atthis). Έγινε επίσης αναφορά για καταμέτρηση τουλάχιστον 85 νυκτοκοράκων (Nycticorax nycticorax ) τον Ιούνιο του 2014. Αναφέρεται επίσης η παρουσία χελιών (Anguilla anguilla) στο παρελθόν (1). Σχετικές πληροφορίες είναι αναρτημένες στην «Αρχειοθήκη» του Υγροτοπίου και στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Ομίλου Ακρούντας. Το ΠΕΦΑ εμπίπτει σε Προσωρινά Απαγορευμένη Περιοχή Κυνηγίου (4). Επίσης βρίσκεται εντός της Κοντινής Ζώνης Προστασίας Φραγμάτων Πόσιμου Νερού, του Υδατοφράκτη Γερμασόγειας (LΙΜ025) (5). Η βιολογική αξία του υγροτόπου χαρακτηρίζεται ως μικρή. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ΠΕΦΑ είναι η απόφραξη με ίζημα 20 χρόνια μετά την κατασκευή του. Έκτοτε η δυναμικότητα του για κατακράτηση ποσοτήτων νερού έχει περιοριστεί σημαντικά. Περίοδος αναφοράς πρωτογενών δεδομένων: 04/06/2015 Απογραφείς: Α. Παπαθεοδούλου (1) Λουρουτζιάτης Π. (2015). Παρουσίαση «Οι υγροβιότοποι της Ακρούντας». Πολιτιστικός Όμιλος Ακρούντας 15 Μαϊου 2015. (2) Χριστοφίδης Ν., Κύρου Κ., Πιστή Ε., Ιωάννου Α., Αυγουστή Μ., Χατζηγιάννη Ν. (2009). Φράγματα της Κύπρου. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (3) Evangelidou S. (2011). Dams of Cyprus and their environment. Energy, Environment and Water Research Center (EEWRC). The Cyprus Institute. (4) Δεδομένα Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας (Πρόσβαση 06/2015). (5) Δεδομένα Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (Πρόσβαση 07/2015) Βιβλιογραφική Παραπομπή στο Υγροτόπιο Κύπρου: Παπαθεοδούλου Α., Σεργίδης Λ., Μιχαήλ Κ., Emirzade Τ., Βίκτωρα Μ., Αναστάση Α. 2015 – (συνεχής ενημέρωση): Υγροτόπιο Κύπρου- Απογραφή των Κυπριακών Υγροτόπων. Δημοσιεύεται στο http://www.cypruswetlands.org, πρόσβαση [ημερομηνία].

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Εσωτερικός
Τύπος υγρότοπου: Τεχνητός
Έκταση υγρότοπου: 0.13990 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: Ναι 
Αλατότητα νερού: Γλυκό
Είσοδος γλυκού νερού: Χείμαρρος / Ρύακας
Επιφανειακή έξοδος νερού Έξοδος ελεγχόμενη από υπερχειλιστή
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): 5 - 25
Υδροπερίοδος: Μόνιμη
Γεωγραφική πληροφορία
Επαρχία: ΛΕΜΕΣΟΣ
Δήμος/Κοινότητα: ΑΚΡΟΥΝΤΑ
Γεωγραφικό μήκος: 33.075300 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 34.770900 Βοράς
Βιολογική σημασία
Βιολογική σημασία: Μικρή
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
2 -- Λιμνούλες αγροκτημάτων για άρδευση φυτών και εξασφάλιση νερού σε ζώα καθώς και μικρές δεξαμενές (< 80 στρέμματα) > 95
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Υδατική Προστασία Κοντινή Ζώνη Προστασίας Φραγμάτων Πόσιμου Νερού 100
Απαγορευμένη Περιοχή Κυνηγιού Προσωρινή 100
Πολεοδομικό καθεστώς Άλλο Z3 94
Πολεοδομικό καθεστώς Άλλο Z1 6
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας Οικοσυστημικές Υπηρεσία Κλίμακα Οφέλους (%) Σημαντικότητα
Ρυθμιστικές υπηρεσίες Ρύθμιση πλημμυρικών φαινομένων
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Παροχή ενδιαιτημάτων
Ρυθμιστικές υπηρεσίες Ρύθμιση υδάτων
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
421 = απόρριψη οικιακών απορριμμάτων Μικρή
530 = Βελτιωμένη πρόσβαση στην περιοχή Μικρή
800 = Επιχωματώσεις, διαμορφώσεις, αποστραγγίσεις Μικρή
910 = Εναπόθεση ιλύος Μεγάλη
952 = ευτροφισμός Μικρή
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
100 = Καλλιέργειες Μικρή
107 = δενδρώδεις καλλιέργειες Μεσαία
430 = Αγροτικές (γεωργικές) κατασκευές Μικρή
530 = Βελτιωμένη πρόσβαση στην περιοχή Μικρή
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
LA- = Μείωση της μεταφορικής ικανότητας των υγροτόπων Μικρή
LR- = Μείωση της ρύθμισης της ροής του νερού Μικρή
SS- = Απόφραξη με ίζημα Μικρή
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
CY17 Παρυδάτιες κοινότητες ψηλών καλαμιών (Arundo, Imperata, Saccharum) 51 - 75
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Ξενικά Είδη < 5
Θαμνώδης / Δενδρώδης < 5
Υπερυδατική 76 - 95
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Acacia sp. Παρόν Α. Παπαθεοδούλου, 04/06/2015
Arundo donax Κυρίαρχο Α. Παπαθεοδούλου, 04/06/2015
Nerium oleander Παρόν Α. Παπαθεοδούλου, 04/06/2015
Phragmites australis Παρόν Α. Παπαθεοδούλου, 04/06/2015
Pinus brutia Παρόν Α. Παπαθεοδούλου, 04/06/2015
Polypogon maritimus Παρόν Α. Παπαθεοδούλου, 04/06/2015
Rubus sanctus Παρόν Α. Παπαθεοδούλου, 04/06/2015
Tamarix sp. Παρόν Α. Παπαθεοδούλου, 04/06/2015
Πανίδα

Αμφίβια

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Pelophylax bedriagae (Pallas 1771) Κοινό
Α. Παπαθεοδούλου, 04/06/2015

Ψάρια

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Gambusia affinis (S. F. Baird & Girard, 1853)

Ασπόνδυλα

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Κοινό
Α. Παπαθεοδούλου, 04/06/2015
Potamon potamios (Olivier, 1804)
Α. Παπαθεοδούλου, 04/06/2015

Πτηνά

Αριθμός ατόμων

Φώλιασμα

Αναφορές
Columba palumbus (L.,1758) Α. Παπαθεοδούλου, 04/06/2015
Falco tinnunculus (L., 1758) Α. Παπαθεοδούλου, 04/06/2015
Alectoris chukar (J.E.Gray, 1830) Α. Παπαθεοδούλου, 04/06/2015

Evangelidou S. (2011). Dams of Cyprus and their environment. Energy, Environment and Water Research Center (EEWRC). The Cyprus Institute.

Δεδομένα Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (Πρόσβαση 07/2015)

Λουρουτζιάτης Π. (2015). Παρουσίαση «Οι υγροβιότοποι της Ακρούντας». Πολιτιστικός Όμιλος Ακρούντας 15 Μαϊου 2015.

Δεδομένα Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας (Πρόσβαση 06/2015).

Χριστοφίδης Ν., Κύρου Κ., Πιστή Ε., Ιωάννου Α., Αυγουστή Μ., Χατζηγιάννη Ν. (2009). Φράγματα της Κύπρου. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Φωτογραφίες