FAM063 - ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΟΝΤΕΑ

Ο όρος Ποτάμιο Εμπλουτιστικό Φράγμα Ανάσχεσης (ΠΕΦΑ) περιγράφει μικρά φράγματα (δήμματα) που κατασκευάστηκαν σε ποτάμια για περιοδική κατακράτηση των ρεόντων υδάτων, για σκοπούς εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων και/ή μείωση πλημμυρικών φαινομένων. Συχνά κατασκευάζονται με τη χρήση συρματοκιβωτίων με πέτρες (gabion) κάθετα στη ροή του ποταμού. Το ΠΕΦΑ Κοντέας FAM063 βρίσκεται στη κοίτη του ποταμού Γιαλιά, εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Κοντέα, σε απόσταση 3,08 km νότια του κέντρου της κοινότητας, σε περιοχή που δεν ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Κατασκευάστηκε το 1966 για σκοπούς εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφορέα, από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ). Είναι χωμάτινο με χωρητικότητα 82000 m3 και εμβαδόν 39892 m2 με βάση την οριοθέτηση του υγρότοπου (1). Τροφοδοτείται από τη ροή του ποταμού, που αποστραγγίζει λεκάνη απορροής 7,2 km2 (2) και η παρουσία του νερού είναι εποχική. Με βάση την κατηγοριοποίηση του ΤΑΥ, το ΠΕΦΑ Κοντέας ανήκει στα «μικρά φράγματα» (1). Κατά την επιτόπια αξιολόγηση του υγροτόπου, δεν υπήρχε νερό στο ΠΕΦΑ, αλλά εντοπίστηκαν ενδείξεις πρόσφατης συλλογής νερού σε πολύ περιορισμένη έκταση. Σημειώθηκε πρόσφατη εκβάθυνση και εκχέρσωση μέρους του υγροτόπου. Επίσης καταγράφηκαν τρουλλουρίδες (Burhinus oedicnemus) που είναι είδος του Παραρτήματος Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/147/ΕC για τη Διατήρηση των Άγριων Πτηνών. Παρόλο που δεν φαίνεται να λειτουργεί πλήρως ως ενεργό υγροτοπικό σύστημα, δυνητικά θα μπορούσε να διατηρήσει ποσότητες νερού για μεγάλο χρονικό διάστημα και να υποστηρίξει υγροτοπικό περιβάλλον. Περίοδος αναφοράς πρωτογενών δεδομένων: 28/07/2015 Απογραφείς: Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης (1) Χριστοφίδης Ν., Κύρου Κ., Πιστή Ε., Ιωάννου Α., Αυγουστή Μ., Χατζηγιάννη Ν. (2009). Φράγματα της Κύπρου. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. (2) Evangelidou S. (2011). Dams of Cyprus and their environment. Energy, Environment and Water Research Center (EEWRC). The Cyprus Institute. Βιβλιογραφική Παραπομπή στο Υγροτόπιο Κύπρου: Παπαθεοδούλου Α., Σεργίδης Λ., Μιχαήλ Κ., Emirzade Τ., Βίκτωρα Μ., Αναστάση Α. 2015 – (συνεχής ενημέρωση): Υγροτόπιο Κύπρου- Απογραφή των Κυπριακών Υγροτόπων. Δημοσιεύεται στο http://www.cypruswetlands.org, πρόσβαση [ημερομηνία].

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Εσωτερικός
Τύπος υγρότοπου: Τεχνητός
Έκταση υγρότοπου: 0.39892 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: -  
Αλατότητα νερού: Γλυκό
Είσοδος γλυκού νερού: Χείμαρρος / Ρύακας
Επιφανειακή έξοδος νερού Έξοδος ελεγχόμενη από υπερχειλιστή
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): > 95
Υδροπερίοδος: Εποχική
Γεωγραφική πληροφορία
Επαρχία: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Δήμος/Κοινότητα: ΚΟΝΤΕΑ
Γεωγραφικό μήκος: 33.717440 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 35.075820 Βοράς
Βιολογική σημασία
Βιολογική σημασία: Μικρή
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
2 -- Λιμνούλες αγροκτημάτων για άρδευση φυτών και εξασφάλιση νερού σε ζώα καθώς και μικρές δεξαμενές (< 80 στρέμματα) > 95
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
530 = Βελτιωμένη πρόσβαση στην περιοχή Μεγάλη
850 = Ανθρωπογενής μεταβολή των υδρογραφικών λειτουργιών Μεγάλη
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
100 = Καλλιέργειες Μικρή
105 = εκτατικές καλλιέργειες Μεσαία
530 = Βελτιωμένη πρόσβαση στην περιοχή Μεσαία
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Θαμνώδης / Δενδρώδης 5 - 25
Ξενικά Είδη 76 - 95
Υπερυδατική < 5
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Arundo donax Παρόν Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 28/07/...
Dittrichia viscosa Παρόν Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 28/07/...
Eucalyptus sp. Κυρίαρχο Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 28/07/...
Tamarix sp. Παρόν Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 28/07/...
Ziziphus lotus Παρόν Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 28/07/...
Πανίδα

Αμφίβια

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Pelophylax bedriagae (Pallas 1771)
Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 28/07/...

Πτηνά

Αριθμός ατόμων

Φώλιασμα

Αναφορές
Burhinus oedicnemus (L., 1758) 1-10 Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 28/07/...

Evangelidou S. (2011). Dams of Cyprus and their environment. Energy, Environment and Water Research Center (EEWRC). The Cyprus Institute.

Χριστοφίδης Ν., Κύρου Κ., Πιστή Ε., Ιωάννου Α., Αυγουστή Μ., Χατζηγιάννη Ν. (2009). Φράγματα της Κύπρου. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Φωτογραφίες